KLIMAK, s. r. o.

Roky: 2018 – trvá

Mochovce

Realizácia napájania klimatizačných jednotiek

SES BOHEMIA ENGINEERING, a. s., Česká republika

Roky: 2018 – trvá

Mochovce

Zváranie káblových nosných systémov, Jadrová elektráreň Mochovce

VUJE, a. s.

Roky: 2018 – trvá

Mochovce

Riadenie ťažkých havárií – dlhodobý odvod tepla z hermetickej zóny – časť – úprava vývodov pre zaplavenie hermetickej zóny pre 1. a 2. blok

UNI-MONT, montážne práce s. r. o.

Rok: 2018

Jaslovské Bohunice

Úprava príslušenstva turbín pri odstávke EBO3 – zváračské práce

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2018

Mochovce

Oprava systému SPDS na simulátore MO12

Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.

Rok: 2018

Mochovce

Prenos signálov z CRCS do DISE a ORACLE

ZAT, a. s., Česká republika

Roky: 2017 – trvá

Mochovce

Modernizácia a inovácia bezpečnostných systémov, Jadrová elektráreň Mochovce

SIEMENS, s. r. o.

Roky: 2016 – 2018

Mochovce

Prenos signálov BIS, doplnenie dátového modelu BIS, skúšky pre 1. a 2. blok, Jadrová elektráreň Mochovce

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2016

Mochovce

Zriadenie prenosu parametrov z hlavných kondenzátorov oboch turbín (3. a 4. blok) z PLC, ktoré sú umiestnené pri kondenzátoroch, do riadiaceho systému BÚK a odtiaľ využitím optického prepojenia do BIS a ROVE

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2015

Mochovce

Modifikácia dopravných a drenážnych čerpadiel šachty reaktora FAK

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Roky: 2014 – 2015

Mochovce

Výmena doplňovacích čerpadiel na EMO, 1. a 2. blok

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Roky: 2014 – 2016

Jaslovské Bohunice

Úpravy na vysokotlakových čerpadlách doplňovania bóru pre V2 – Jaslovské Bohunice

ŠKODA JS, a. s., Česká republika

Roky: 2014 – trvá

Mochovce

Podpora pri výstavbe a koordinácia fyzických rozhraní, Jadrová elektráreň Mochovce

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2014

Mochovce

Výkon pozáručných servisných opráv blokového informačného a vzduchotechnického systému

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2014

Mochovce

Modifikácia čerpadiel pre 1. blok, jadrová elektráreň Mochovce

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Roky: 2013 – 2014

Mochovce

IPR RSE 13003 časť I. EMO – zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prenosov technologických dát

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Roky: 2013 – 2016

Mochovce

Výkon pozáručných servisných opráv systému BIS a VZT

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2012

Mochovce

IPR 456 – Inovácia HW a SW technologickej siete počítačovej siete a systému TOPAS

 

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2012

Mochovce

Technická podpora HPP

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2012

Mochovce

IPR40800 – Dovybavenie havarijných podporných stredísk

SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s. r. o.

Rok: 2011

Mochovce

HW a SW prostredie pre prenosy hodnôt technologických parametrov IPR 464 00

INŽINIERSKE STAVBY, a. s.

Roky: 2010 – 2015

Mochovce

Dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne – elektročasť stavebných objektov

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2010

Mochovce

Rekonštrukcia havarijného riadiaceho strediska IPR 31 700

Ing. PETER ČARNÝ – ABmerit, spoločnosť s ručením obmedzeným

Rok: 2010

Mochovce

Dobudovanie siete prenosu dát do novovybudovaného HRS IPR RSE 925 05

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Roky: 2009 – 2010

Mochovce

Technická podpora HPP – verifikácia prenosu technologických a radiačných meraní pre aplikačné programové vybavenie OHO

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2009

Mochovce

Rozšírenie blokového informačného systému JE Mochovce pre 1. a 2. blok

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Roky: 2008 – 2009

Jaslovské Bohunice

Štúdia realizovateľnosti – nahrievanie primárneho okruhu 1. a 2. bloku

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2008

Jaslovské Bohunice

Superhavarijné napájanie – riadenie skúšok JE V2 počas odstávky

VÚJE, a. s.

Rok: 2008

Jaslovské Bohunice

Technická pomoc pri rekonštrukcii 2. bloku JE V1 pre funkčné technologické systémy ECS, FEUR, DG, E6K, ERN

 

PPA ENERGO, s. r. o.

Rok: 2008

Jaslovské Bohunice

Zámena automatík 3. a 4. bloku JE V2

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Roky: 2007 – 2009

Mochovce

Verifikácia komponentov na dostavbu 3. a 4. bloku

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2007

Mochovce

Doplnenie a zmeny algoritmov KBF na systéme SPDS

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2007

Mochovce

Výmena rádioreléového spojenia na prenos technologických dát medzi HRS v lokalite EMO

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2007

Jaslovské Bohunice

Výkon technickej kontroly dozorných a ostatných zariadení počas GO 2007

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2007

Jaslovské Bohunice

Technická podpora a výkon skúšok časti elektro a systému kontroly a riadenia počas generálnej opravy v JE V2

 

ŠKODA SLOVAKIA, a. s.

Rok: 2007

Mochovce

Konzervačné a ochranné práce na technologických zariadeniach 3. stavby (3. a 4. blok)

 

PPA ENERGO, s. r. o.

Rok: 2007

Jaslovské Bohunice

Zámena automatík 3. a 4. bloku JE V2

JADROVÁ A VYRAĎOVACIA SPOLOČNOSŤ, a. s.

Rok: 2007

Jaslovské Bohunice

IPR JAV02011 – Kompresorová stanica

JADROVÁ A VYRAĎOVACIA SPOLOČNOSŤ, a. s.

Rok: 2007

Jaslovské Bohunice

Oprava elektrických systémov V-1

JADROVÁ A VYRAĎOVACIA SPOLOČNOSŤ, a. s.

Rok: 2007

Jaslovské Bohunice

Oprava rozvodne 110 kV DPS 822.2, pole č. 5, 6 a oprava štrkového lôžka v rozvodni 220 kW II. bloku

JADROVÁ A VYRAĎOVACIA SPOLOČNOSŤ, a. s.

Rok: 2007

Jaslovské Bohunice

Oprava elektrických ochrán v siedmich poliach r110 kV JE V1

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2006

Jaslovské Bohunice

Oprava výmenným spôsobom silových rozvádzačov a poruchovej signalizácie – 4. blok JE V-2 DG 2QV

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2006

Jaslovské Bohunice

Koordinácia skúšok zariadení ELE a SKR na 3. a 4. bloku v rámci MOD V2 IPR 711

 

ŠKODA SLOVAKIA, a. s.

Rok: 2006

Mochovce

Oprava budenia turbogenerátorov 11, 12 výmenným spôsobom, inžiniering

SIEMENS, s. r. o.

Rok: 2006

Jaslovské Bohunice

Automatiky primárneho a sekundárneho okruhu na 4. bloku, 3. systém a 3. bloku – 2. systém JE V2

 

SIEMENS, s. r. o.

Rok: 2006

Jaslovské Bohunice

Inžiniering na časť diela projektu RTIS ROVE SE

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Roky: 2005, 2008

Jaslovské Bohunice

Riadenie a koordinácia skúšok ELE a SKR na 3. a 4. bloku JE V2

SIEMENS, s. r. o.

Roky: 2005 – 2006

Mochovce

Inžiniering na časť diela projektu RTIS ROVE

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2005

Mochovce

Technická podpora pri aplikácii technologických sietí v HRS a ZHRS

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2005

Mochovce

Kolízie na ÚM B06 – rekonštrukcia tlakových systémov ochladená voda

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2005

Mochovce

Analýza SW a HW v ZHRS – oprava systému monitorovania

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2005

Jaslovské Bohunice

Rekonštrukcia tlakových systémov ochladenej vody 3. a 4. blok JE V2

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2005

Jaslovské Bohunice

Seizmické zodolnenie káblových konštrukcií v kontrolovanom pásme 3. a 4. bloku JE V2

SIEMENS, s. r. o.

Rok: 2005

Jaslovské Bohunice

Zámena automatík primárneho a sekundárneho okruhu na 3. bloku JE V2

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Roky: 2004, 2005

Mochovce

Oprava systému Monitorovanie kritických bezpečnostných funkcií v havarijnom riadiacom stredisku (HRS), obnova systému

 

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2004

Mochovce

Repasia elektromagnetických komponentov technologických počítačov SICOMP M80, 2. blok

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2004

Mochovce

Rekonštrukcia vodíkového hospodárstva – IPR 152

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2004

Jaslovské Bohunice

Oprava výmenným spôsobom silových rozvádzačov a poruchovej  signalizácie 3. a 4. bloku V2 DG 1QW, 2QX

ŠKODA SLOVAKIA, a. s.

Rok: 2004

Jaslovské Bohunice

Rekonštrukcia regulátorov primárneho a sekundárneho okruhu 1. etapa na JE V2

ŠKODA SLOVAKIA, a. s.

Rok: 2004

Jaslovské Bohunice

Výmena káblových hermetických prechodiek na JE V2 (dokumentácia, koordinácia PKV)

ENERGOMONT s. r. o.

Rok: 2004

Mochovce

Technická pomoc na akcii Havarijné doplňovanie a odvod zvyškového tepla v rozsahu dokumentácia PKV a KV

ENERGOMONT s. r. o.

Rok: 2004

Mochovce

Zberný systém kyseliny boritej v boxe parogenerátora 1. a 2. bloku (dokumentácia, funkčná skúška)

ŠKODA SLOVAKIA, a. s.

Roky: 2003, 2004

Mochovce

Oprava budenia turbogenerátora č. 22, 21 výmenným spôsobom

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2003

Jaslovské Bohunice

Havarijné doplňovanie a odvod zvyškového tepla na 3. bloku V2

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2003

Jaslovské Bohunice

Úprava systémov 1, 2 TB11, 12 na 3. a 4. bloku JE V-2

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2003

Jaslovské Bohunice

Zámena riadenia, technologických ochrán a systému JS napájania dieselgenerátorov 3. a 4. bloku V2

VÚJE Trnava, a. s.

Rok: 2003

Mochovce

Spolupráca pri spracovaní štúdie realizovateľnosti výmeny systému MADAM S

VÚEZ, a. s.

Rok: 2003

Mochovce

Úprava vzduchotechnického systému blokovej dozorne na 1. a 2. bloku – spracovanie realizačného projektu a realizácia

PPA ENERGO, s. r. o.

Rok: 2003

Jaslovské Bohunice

Rekonštrukcia automatík čerpadiel a armatúr centrálnej čerpacej stanice JE V-1 – spolupráca pri spracovaní projektu

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Roky: 2002 – 2004

Mochovce

Konzervačné a ochranné práce na technologických zariadeniach stavby (3. a 4. blok)

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Roky: 2002 – 2003

Mochovce

Prevádzkovanie vodného hospodárstva prevádzkového areálu a opravy zariadení prevádzkového areálu – 3. a 4. blok

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Roky: 2002 – 2003

Mochovce

Rozšírenie hasenia vonkajších transformátorov na 1. a 2. bloku – realizácia BO

VÚJE Trnava, a. s.

Roky: 2002 – 2003

Jaslovské Bohunice

Technická pomoc pri realizácii programu modernizácie a zvyšovania bezpečnosti JE V-2 (dokumentácia elektro)

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2002

Mochovce

Doplnenie vodného stabilného hasiaceho zariadenia (SHZ) na palube hlavného cirkulačného čerpadla (HCČ) 1. bloku – realizácia BO

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2002

Jaslovské Bohunice

Zámena protipožiarnych klapiek na 1. a 2. bloku – realizácia BO

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2002

Mochovce

Systém zobrazovania bezpečnostne dôležitých parametrov, doplnenie systému SPDS – realizácia BO

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Roky: 2001 – 2002

Mochovce

Zámena určených servopohonov, elektromagnetov a armatúr na 1. a 2. bloku – realizácia bezpečnostného opatrenia (BO)

VÚJE Trnava, a. s.

Roky: 2001 – 2002

Mochovce

Pohavarijný a monitorovací systém (PAMS) na 1. a 2. bloku – spolupráca pri doplnení systému

VÚJE Trnava, a. s.

Rok: 2001

Mochovce

Technická pomoc pri oprave budenia a ochrán dieselgenerátorov na 1. a 2. bloku

VÚJE Trnava, a. s.

Roky: 1998 – 1999

Jaslovské Bohunice

Technická pomoc pri rekonštrukcii 1. a 2. bloku JE V-1 počas GO 1999, 2000 (práce, dokumentácia)

VÚJE Trnava, a. s.

Rok: 1998

Mochovce

Technická pomoc pri energetickom spúšťaní 1. bloku

Scroll to Top