Uvádzanie strojno-technologických celkov/systémov do prevádzky

„Uvádzanie strojno-technologických celkov do prevádzky je činnosť, ktorá spočíva na vysoko kvalifikovaných pracovníkoch. My ich máme.“

Uvedenie systému do prevádzky vdychuje život namontovanému zariadeniu. Tieto činnosti môže vykonávať len úzko špecializovaná skupina zamestnancov, schopná organizovať spúšťacie práce na týchto zložitých systémoch a robiť dôležité technické rozhodnutia v procese uvádzania zariadenia do prevádzky. Akýkoľvek namontovaný strojno-technologický systém dokážeme odskúšať individuálne aj komplexne a uviesť ho do prevádzky, pričom nezáleží na tom, či je to zariadenie atómovej elektrárne, klasickej energetiky, alebo iné technologické zariadenie. Uvedením zariadenia do prevádzky sa komplexne ukončia naše práce na vašom projekte, čo vás presvedčí o kvalite našich realizačných a organizačných schopností.

V rámci tejto služby zabezpečíme:

  • riadenie dokončovania montáže pre potreby zahájenia etapy uvádzania do prevádzky,
  • vypracovanie programov pomontážnych čistiacich operácií pre potrubné systémy,
  • vypracovanie programov tlakových skúšok vyžadovaných legislatívou SR a EÚ,
  • riadenie a realizáciu pomontážnych čistiacich operácií,
  • riadenie a realizáciu tlakových skúšok potrubných systémov a zariadení,
  • vypracovanie programov individuálnych skúšok jednotlivých technických zariadení zaradených do technologického celku/systému, strojných, elektro a SKR,
  • vypracovanie programov funkčných skúšok ucelených technologických celkov/systémov naprieč profesiami,
  • riadenie a koordináciu realizácie funkčných skúšok naprieč profesiami,
  • vypracovanie harmonogramu uvádzania do prevádzky zohľadňujúceho všetky vstupy a nadväznosti,
  • operatívne riešenie problémov, ktoré vznikajú pri realizácii a koordinácii takýchto objemov prác.
Scroll to Top