Vďaka dcérskej spoločnosti KP SAG dokážeme všetky potrebné projekčné výpočty zvládnuť vo vlastnej réžii. Skúsený tím projektantov a výpočtárov zastreší službu nielen v oblasti jadrových služieb, ale i v oblastiach chemického a petrochemického priemyslu, v oblasti klasickej energetiky a vodohospodárskych zariadení. Vďaka odborným, výpočtovo-projekčným službám dokážeme byť cenným partnerom pre nadnárodné jadrové spoločnosti, ale aj spolupartnerom pre domáce či zahraničné spoločnosti, ktorým pri realizáciách chýba práve zodpovedný partner v oblasti projektových výpočtov. Tento sektor služieb je možné využiť aj ako samostatnú službu, prípadne ako súčasť komplexného vedenia projektu nášho klienta.

Kto je KP SAG?

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o, bola založená v roku 2000. Je to spoločnosť, ktorú tvoria najmä pracovníci útvaru Pevnostné výpočty spoločnosti Královopolská RIA a.s., predtým známym pod menom Výpočtové oddelení Královopolské strojírny Brno a.s. Královopolská SAG teda prebrala všetky bohaté a viac ako 40 ročné skúsenosti v oblasti projektovania a výpočtov, na ktorých vystavala svoju ponuku služieb. Práve bohaté skúsenosti aj široké portfólio výpočtov sa stali dôvodom, prečo nás spojenie našej spoločnosti ENSECO, a.s. a KP SAG zaujalo natoľko, že sme doň investovali svoj čas aj úsilie. V rozšírení našich služieb vidíme totiž priestor pre profesionálny a taktiež konkurenčný rast, ktorým by sme silné meno spoločnosti ENSECO, a.s. chceli reprezentovať na domácom aj zahraničnom trhu.

 

Sme váš partner pre výpočty všetkého druhu

Skúsený a vysoko profesionálny tím projektantov, výpočtárov, strojných inžinierov, stavebných inžinierov a špecialistov na oblasť výpočtov pre armatúry, potrubia a oceľové konštrukcie denne rieši všetky požiadavky našich klientov, od bežných až po tie špeciálne. Služby v tejto oblasti výpočtov môžu naši partneri využiť aj ako samostatnú službu, aby vyplnili krok, ktorý v rámci vedenia projektu pre svojich zákazníkov potrebujú zastrešiť externou, no skúsenou spoločnosťou. Pre zákazníkov a partnerov, s ktorými riešime projekty komplexne, čiže od návrhu až po úspešnú realizáciu či spustenie, bude zastrešenie výpočtov pracovníkmi KP SAG samozrejmou službou, na ktorú sa môžu spoľahnúť.

 

Ponuka služieb v oblasti výpočtovo-projekčnej činnosti

Výpočtová činnosť:

 • návrhové výpočty,
 • statická lineárna a nelineárna analýza (zaťaženie primárneho a sekundárneho charakteru, analýza teplotných polí – stacionárne a nestacionárne, teplotné šoky),
 • dynamická (vietor, vibrácie, vodný ráz…) a seizmická analýza (mono alebo multi spektrálne metódy, seizmická odozva v čase – priama integrácia pohybových rovníc lineárnych a nelineárnych systémov, výpočet faktora HCLPF),
 • hodnotenie únavy, hodnotenie prevádzkovej histórie – predikcia životnosti (riadené starnutie), zvyšková prevádzková životnosť,
 • výpočty na stabilitu,
 • problémy s interakciou medzi tekutinou a pružnou látkou; seizmická odozva zvislých a horizontálnych valcových nádrží s tekutinou založenú na Hausnerovom metóde,
 • krehký lom,
 • vibrácie vysokých nádob, štíhlych komínov zaťažených vetrom, návrh tlmiča a pod.,
 • spracovanie meraných dát – zaťaženie (tlak, teploty), vibrácie, posuvy atď.

Projekčná a konštrukčná činnosť:

 • Projekcia potrubných systémov vrátane uloženia a podporných oceľových konštrukcií.
 • Konštrukcia tlakových a netlakových nádob, nádrží, aparátov a jednotlivých potrubí vrátane spracovania výrobnej dokumentácie.
 • Projekcia uloženia technologických zariadení v oceľových konštrukciách vrátane spracovania konštrukčnej dokumentácie.

Inšpekcia na mieste stavby a vypracovanie dokumentov:

 • Sprievodná dokumentácia o klasifikovaných zariadeniach – rozsah a formát daný normami, kódmi, národnými zákonmi a schválenými metodikami,
 • návrhové výpočty,
 • kontrolné výpočty, analýzy napätia,
 • návrhy nápravných opatrení pri nevyhovujúcich výsledkoch výpočtov,
 • metodológia výpočtov dôkazovej dokumentácie,
 • všeobecné štúdie,
 • projektová dokumentácia potrubia,
 • konštrukčná dokumentácia nádob, nádrží a aparátov.
 
„Ak máte partnera na všetky typy aj komplikovaných výpočtov, váš projekt zrazu dostane reálne kontúry a posunie sa o ďalší level vpred.“

V rámci pevnostných výpočtov sa zameriavame na pevnostné výpočty pre návrh dimenzií podľa rôznych noriem, od základných až po najzložitejšie kontrolné, najčastejšie MKP výpočty. Rozsah pevnostných výpočtov v rámci našich služieb je nasledovný:

Pevnostné výpočty a dynamické analýzy technologického zariadenia vrátane úložných a podporných oceľových konštrukcií v oblastiach:

 • jadrová energetika,
 • chemický a petrochemický priemysel,
 • klasická energetika,
 • vodohospodárske zariadenia.

 

Pevnostné výpočty:

 • potrubných systémov vrátane uloženia a podporných oceľových konštrukcií,
 • tlakových nádob, aparátov a nádrží ľubovoľných tvarov, typov a veľkostí vrátane kotvenia,
 • úložných oceľových konštrukcií a plošín,
 • žeriavov, zdvíhacích zariadení a montážnych pomôcok,
 • čerpadiel a armatúr,
 • prírubových spojov.

 

Pevnostné výpočty so zaťažením:

 • statickým,
 • dynamickým (vrátane špeciálnych zaťažení ako vietor, seizmicita, prevádzkové vibrácie, atď.),
 • teplotného poľa (stacionárneho aj nestacionárneho vrátane teplotných šokov).

 

Pevnostné výpočty iných typov:

 • výpočty na statickú pevnosť,
 • dynamické výpočty (vlastné hodnoty a tvary aj v komplexnom odbore, harmonické kmitanie, rozvoj podľa vlastných tvarov, priama integrácia pre lineárne i nelineárne sústavy),
 • seizmické výpočty pre ľubovoľne definované budenie vrátane metódy spektier odozvy (mono i multispektrálna analýza) a výpočtu HCLPF faktora,
 • výpočty teplotných polí (stacionárne, nestacionárne) a termomechanické výpočty,
 • výpočty na únavu,
 • výpočty na stabilitu,
 • výpočty rôznych špeciálnych problémov, ako napr. kontaktný problémy, interakčné problémy kvapalina – pružná látka, lomová mechanika, kmitanie vysokých štíhlych aparátov a komínov vo vetre vrátane navrhnutia tlmičov, atď.

K výpočtovej činnosti vieme pripojiť aj nasledujúce, doplnkové činnosti ako:

 • Spracovanie dokumentácie o stave zariadenia z hľadiska pevnostnej problematiky.
 • Zhodnotenie výsledkov získaných meraním (zaťaženie – teploty, tlak, vibrácie, posuvy,…) z hľadiska pevnosti a životnosti zariadenia.
 • Programy riadeného starnutia.
 • Pravdepodobnostné metódy v pevnostných výpočtoch.
 • Inšpekciu potrubných trás a technologických zariadení.
 • Nevýpočtové hodnotenie potrubných trás na statické a seizmický zaťaženie.
 • Poradenskú činnosť v oblasti pevnostných výpočtov pre väčšie subdodávateľské systémy aj medziodborové koordinácie.
 • Oponentúry v oblasti pevnostných výpočtov.
 • Vypracovanie metodických materiálov pre pevnostné výpočty.
 • Programátorskú činnosť.
 • Modelovanie 3D konštrukcií a komponentov technologických zariadení vrátane tvorby výkresovej dokumentácie na účely pevnostných výpočtov.
 • Projektovanie potrubných trás vrátane uloženia a podporných oceľových konštrukcií.
 • Konštruovanie tlakových a netlakových nádob, nádrží, aparátov a jednotlivých častí potrubia. Spracovanie výrobnej dokumentácie.
 • Projektovanie uloženia technologických zariadení v oceľových konštrukciách vrátane plošín. Spracovanie konštrukčnej dokumentácie.
 • Pre projekcie a konštrukcie využívame Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autocad Plant 3D, PDMS, SYSTUS a špeciálne SW: VVD – Visual Vessel Design, Ohm Tech a.s., Pressure Vessel Design Code, SEINV, SEINH.

Inšpekcia na mieste stavby a vypracovanie dokumentov:

 • Sprievodná dokumentácia o klasifikovaných zariadeniach – rozsah a formát daný normami, kódmi, národnými zákonmi a schválenými metodikami,
 • návrhové výpočty,
 • kontrolné výpočty, analýzy napätia,
 • návrhy nápravných opatrení pri nevyhovujúcich výsledkoch výpočtov,
 • metodológia výpočtov dôkazovej dokumentácie,
 • všeobecné štúdie,
 • projektová dokumentácia potrubia,
 • konštrukčná dokumentácia nádob, nádrží a aparátov.
 
Scroll to Top