Služby

Kompletné služby na kľúč

Ponuka našich služieb je rozmanitá aj napriek tomu, že sme vznikli ako spoločnosť orientovaná na uvádzanie jadrových zariadení do prevádzky. Tento rozsah nás však nelimitoval. Chceli sme byť pri vypracovaní realizačného projektu, chceli sme ho riadiť, plánovať, ale aj aktívne na ňom pracovať. Činnosti subdodávateľov sme nahradili vlastnými kapacitami a dnes môžeme naše komplexné služby ponúknuť nielen jadrovému sektoru, ale aj energetickému a strojárenskému priemyslu všeobecne.

„Ponúkame to, kým sme dnes.“

Projektové riadenie

„Vieme nielen vypracovať projekt, ale aj zabezpečiť, namontovať, skontrolovať a oživiť celý systém.“

 

 

Zabezpečíme riadenie všetkých druhov projektov od jednoduchých dodávok až po zložité EPC kontrakty. Manažéri projektov navzájom úzko spolupracujú a sú podporovaní vedením spoločnosti. Sme pripravení aj na medzinárodné projekty a k dispozícii máme odborníkov ovládajúcich anglický jazyk.

Viac
shutterstock_493729849
shutterstock_793595989

Inžiniering

„Zabezpečíme všetky stupne projektovej dokumentácie.“

 

 

Máme praktické skúsenosti s celým procesom prípravy a realizácie projektu. Poskytujeme technickú a odbornú pomoc zákazníkovi, definujeme jeho požiadavky a dávame im podobu projektu. V rámci projektovej dokumentácie vieme poskytnúť všetky jej stupne a potrebné povolenia, vieme pomôcť pri výbere zhotoviteľa a zabezpečiť aj iné projektové a inžinierske činnosti.

 

Pomoc zákazníkovi začína už pri jeho rozhodovaní o budúcom projekte, v našom prípade už pri diskusii a vypracovaní štúdií realizovateľnosti projektu, pri hľadaní nových, efektívnych možností.

Viac

Technická príprava realizácie, montáž, strojárske a montážne práce

„Montážne práce naplánujeme, skoordinujeme aj zrealizujeme. Profesionálni zvárači a zámočníci sú samozrejmosťou.“

 

 

Hoci sme sa vyprofilovali ako firma špecializovaná na výkon skúšok, spúšťanie a uvedenie jadrových elektrární do prevádzky, do nášho portfólia patria tiež činnosti spojené s prípravou realizácie a výroby, vlastná výroba a montáž. Tieto služby ponúkame samostatne v ktoromkoľvek odvetví strojárstva, aj mimo energetiky. Spracujeme harmonogram montážnych a výrobných činností, logickú postupnosť a koordináciu výkonu prác v nadväznosti na funkčné a komplexné odskúšanie v zmysle platnej legislatívy a požiadaviek  zákazníka.

Viac
075 enseco-retus-zmenseny
shutterstock_1388794640

Technická kontrola kvality projektu

„Overenie kvality materiálu, odvedenej práce a jej zdokumentovanie vieme zabezpečiť aj na medzinárodnej úrovni.“

 

 

Zabezpečíme kontrolu vykonanej práce aj dodaného materiálu tak, aby ste vo výsledku videli kvalitne realizovaný projekt alebo spracovanú technológiu. Okrem poskytnutého dozoru nad prácami a ich kontrolou spracujeme potrebnú kompletnú dokumentáciu kvality, počnúc plánmi kontrol a skúšok, WPS, WPQR, až po plány kvality vybraných zariadení a sprievodnú technickú dokumentáciu. V rámci komplexnosti služieb v oblasti kontroly kvality sme oprávnení na základe certifikátov revíznych technikov vykonávať dozor nad výrobou a montážou tlakových a plynových zariadení, a vykonávať ich tlakové skúšky a revízie. Služby poskytujeme v rámci aj mimo krajín EÚ. Vždy tak, aby zodpovedali normám a legislatíve danej krajiny.

Viac

Uvádzanie strojno-technologických celkov/systémov do prevádzky

„Uvádzanie strojno-technologických celkov do prevádzky je činnosť, ktorá spočíva na vysoko kvalifikovaných pracovníkoch. My ich máme.“

 

 

Uvedenie systému do prevádzky vdychuje život namontovanému zariadeniu. Tieto činnosti môže vykonávať len úzko špecializovaná skupina zamestnancov, schopná organizovať spúšťacie práce na týchto zložitých systémoch a robiť dôležité technické rozhodnutia v procese uvádzania zariadenia do prevádzky. Akýkoľvek namontovaný strojno-technologický systém dokážeme odskúšať individuálne aj komplexne a uviesť ho do prevádzky, pričom nezáleží na tom, či je to zariadenie atómovej elektrárne, klasickej energetiky, alebo iné technologické zariadenie.

Viac
shutterstock_147659459
shutterstock_425122918

IT služby

„Váš projekt zastrešíme aj z hľadiska informačných technológií.“

 

 

Služby v rámci informačných technológií zakončia celý proces našej práce na vašej zákazke. Na základe požiadaviek vášho projektu vypracujeme vo vlastnej réžii príslušné aplikácie alebo systémy. Ponúkame tiež naše skúsenosti s operačnými a databázovými systémami, ako aj poradenstvo a asistenciu pri hľadaní vhodných riešení. Tieto služby poskytujeme aj samostatne.

Viac