Všeobecné nákupné podmienky obchodnej spoločnosti ENSECO, a. s.

verzia č. 01; účinnosť: 01.07.2019

 

1.          Všeobecné ustanovenia

 • Toto sú všeobecné nákupné podmienky (ďalej len „VNP“) obchodnej spoločnosti ENSECO, a. s., IČO: 36 220 370, so sídlom: Hollého 10/1499, 949 01 Nitra, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10494/N, IČ DPH: SK2020162375 (ďalej len „ENSECO“) vzťahujúce sa na všetky kúpne zmluvy, resp. zmluvy o dielo, uzavreté prostredníctvom objednávky (návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, prípadne návrhu na uzatvorenie zmluvy o dielo) spoločnosti ENSECO zaslanej dodávateľovi, v rámci ktorých vystupuje spoločnosť ENSECO ako kupujúci, resp. objednávateľ.
 • Pre účely týchto VNP sa strana, ktorá poskytuje pre spoločnosť ENSECO služby, práce, iné plnenia a/alebo výkony, vrátane prípadných dodávok tovaru súvisiacich s predmetom objednávky a/alebo tovaru na základe objednávky (ďalej len „plnenie“), označuje ako „dodávateľ“ a spoločnosť ENSECO sa označuje aj ako „objednávateľ“, bez ohľadu na ich pomenovanie v objednávke. Pre potreby VNP sa pod pojmom „zmluvná strana“ rozumie ENSECO alebo dodávateľ, pričom pod pojmom „zmluvné strany“ sa rozumejú ENSECO a dodávateľ spoločne.
 • Objednávateľ zašle objednávku dodávateľovi v dvoch rovnopisoch. Dodávateľ je povinný do troch pracovných dní od doručenia objednávky písomne potvrdiť jej akceptáciu oprávnenou osobou na jednom rovnopise. Objednávka je do obdržania jej písomnej akceptácie odvolateľná. V prípade, ak nedôjde zo strany dodávateľa k písomnej akceptácii objednávky a napriek tomu dôjde k plneniu dodávateľa v súlade s vystavenou objednávkou a zároveň k prijatiu takéhoto plnenia objednávateľom, bude sa objednávka považovať za odsúhlasenú oboma zmluvnými stranami, a to ku dňu uskutočnenia príslušného plnenia. Akceptovaním objednávky dodávateľom, resp. uskutočnením príslušného plnenia, sa objednávka považuje za riadne uzatvorenú zmluvu (ďalej len „Zmluva“)
 • Dodávateľ sa spolu so Zmluvou zaväzuje dodržiavať Bezpečnostno-technické podmienky plnenia uvedené v objednávke, prípadne iné interné predpisy objednávateľa, resp. konečného odberateľa, pre ktorého plní objednávateľ, ktoré môžu byť dodávateľovi v súvislosti s plnením predložené pred samotným plnením, či už objednávateľom, alebo konečným odberateľom.
 • Tieto VNP sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky a nadobúdajú platnosť spolu so Zmluvou. Aktuálne textové znenie VNP je zverejnené na webovom sídle objednávateľa (www.enseco.sk)k nahliadnutiu, resp. k stiahnutiu. Jednotlivé ustanovenia VNP sa nebudú uplatňovať len v prípade, ak je v objednávke dohodnuté inak, v zmysle § 273 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), alebo ak je ich použitie v objednávke výslovne vylúčené, resp. v osobitne uzatvorenej zmluve medzi objednávateľom a dodávateľom výslovne vylúčené.

 

2.          Obchodné podmienky a cena

2.1.      Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie definované v objednávke v čase plnenia a za cenu v nej určenú. V prípade, že cena nie je v objednávke určená, musí byť jej výška určená dodávateľom pred poskytnutím plnenia a odsúhlasená písomne príslušným zamestnancom objednávateľa.

2.2.      Pre účely VNP „cena“ znamená celkovú cenu za plnenie bez DPH dohodnutú v objednávke. V cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa súvisiace s plnením jeho záväzkov podľa Zmluvy, najmä, ale nie len, (i) náklady vynaložené na materiál, (ii) náklady na bezpečnosť, ochranu, balenie, (iii) náklady na zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu vzniknutého činnosťou dodávateľa, (iv) náklady na montáž/demontáž, (v) náklady na nakladanie a vykladanie, (vi) náklady na dopravu plnenia do miesta dodania plnenia, (viii) clo a iné dane (okrem DPH), (ix) náklady na poistenie zodpovednosti dodávateľa za škodu, poistenie majetku, prípadne poistenie prepravy, (x) licenčné poplatky a iné poplatky súvisiace s dovozom, (xi) správne poplatky a iné obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej správy, (xii) cena dokumentácie, ktorá je nevyhnutná na poskytnutie plnenia, resp. jeho užívanie, (xiii) poplatky súvisiace s certifikáciou výrobkov, (xiv) mzdové náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie a všetky náklady na personál dodávateľa, (xv) školenie pracovníkov objednávateľa, resp. Konečného odberateľa.

2.3.      Všetky plnenia poskytnuté dodávateľom nad rámec plnenia dohodnutého v Zmluve musia byť vopred písomne odsúhlasené objednávateľom. Akékoľvek plnenie nad rámec plnenia dohodnutého v Zmluve zrealizované pred týmto odsúhlasením nie je objednávateľ povinný prevziať a/alebo zaplatiť.

2.4.      Pokiaľ bolo v zmluve dohodnuté, že cena bude stanovená v súlade s cenníkom dodávateľa, bude sa uplatňovať cenník dodávateľa platný ku dňu vystavenia objednávky. Cenník dodávateľa bude záväzný pre obe zmluvné strany minimálne po dobu jedného kalendárneho roka. Cenník dodávateľa nemôže byť dodávateľom v dobe platnosti Zmluvy jednostranne menený, a to ani z dôvodu zvýšenia nákladov dodávateľa, napr. v dôsledku zmeny kurzu mien alebo inflácie.

 

3.          Miesto a čas plnenia

3.1.      Miesto plnenia (vrátane dokumentácie) je určené dohodnutou dodacou doložkou INCOTERMS 2000. Ak nie je dohodnutá dodacia doložka INCOTERMS 2000, tak je miestom plnenia prevádzka objednávateľa v Mochovciach.

3.2.      Čas plnenia je čas uvedený v objednávke.

 

 

4.          Odovzdanie a prevzatie plnenia

4.1.      Dodávateľ je povinný dodať plnenie objednávateľovi v množstve, akosti a vyhotovení, v mieste dodania plnenia a v čase plnenia určených v Zmluve, zodpovedajúce výsledku a účelu jeho použitia určenému v Zmluve, inak je v omeškaní. Porušenie povinností dodávateľa podľa predchádzajúcej vety znamená, že plnenie má vady a považuje sa za podstatné porušenie Zmluvy. Za vady plnenia sa považuje aj dodanie iného plnenia, než určuje objednávka, a vady v dokumentoch potrebných na užívanie plnenia, rovnako aj dodanie plnenia, ktoré nemá vlastnosti výslovne stanovené objednávkou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR a/alebo platnými technickými normami stanovenými v Zmluve.

4.2.      Objednávateľ je povinný prevziať plnenie bez vád. Objednávateľ má právo prevziať plnenie aj s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu plnenia na účel určený v Zmluve, alebo na obvyklý účel. Ak má plnenie v čase odovzdania alebo počas preberacieho konania také vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu plnenia na účel dohodnutý v Zmluve alebo na obvyklý účel, objednávateľ nie je povinný takéto plnenie prevziať a dodávateľ je s dodaním plnenia v omeškaní. Objednávateľ pri preberaní tovaru na základe dodacieho listu kontroluje výlučne počet kusov a obal. Tovar podrobnejšie prezerá až následne prostredníctvom oddelenia technickej kontroly. Z uvedeného dôvodu si objednávateľ zachováva právo uplatniť akékoľvek vady prevzatého tovaru nie len pri prechode nebezpečenstva škody na tovare, ale až po prehliadke OTK.

4.3.      Dodávateľ je povinný s dostatočným predstihom pred odovzdaním plnenia písomne, e-mailom alebo telefonicky na kontaktné údaje objednávateľa uvedené v objednávke oznámiť objednávateľovi presný čas odovzdania plnenia a vyzvať objednávateľa na prevzatie plnenia. Dodávateľ je povinný písomne, e-mailom alebo telefonicky na kontaktné údaje objednávateľa uvedené v objednávke oznámiť objednávateľovi omeškanie s odovzdaním plnenia bez zbytočného odkladu, prípadne aj oznámiť upozornenie na neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa. V prípade ak dodávateľ písomne neupozorní objednávateľa na neposkytnutie súčinnosti, má sa za to, že omeškanie s dodaním plnenia zavinil výlučne dodávateľ.

4.4.      V prípade omeškania, alebo v prípade pravdepodobnosti, že omeškanie nastane, má objednávateľ právo nariadiť dodávateľovi okamžite podniknúť také kroky, ktoré sú nevyhnutné na dodržanie termínu plnenia a dodávateľ je povinný ich v stanovenej lehote a na vlastné náklady vykonať. Ak takéto kroky nie sú prijaté včas alebo sú podľa názoru objednávateľa nedostatočné, objednávateľ môže dať vykonať plnenie, alebo jeho časť, tretej osobe na náklady dodávateľa, dať odstrániť akékoľvek vady, nezrovnalosti, pochybenia plnenia na náklady dodávateľa, prípadne od zmluvy odstúpiť. Nárok objednávateľa na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody spôsobenú dodávateľom, týmto nie je dotknutý. V prípade ak omeškanie objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, nemá preukázateľný a bezprostredný vplyv na riadne a včasné plnenie dodávateľa, nie je dodávateľ oprávnený posunúť čas plnenia. Má sa za to, že dodávateľ pred podpisom objednávky získal všetky potrebné informácie na realizáciu plnenia, najmä ohľadom právnych predpisov, pracovných postupov, interných smerníc, prístupu na stavenisko/pracovisko, podmienok plnenia, poskytnutia súčinnosti od objednávateľa. Dodávateľ má právo požiadať objednávateľa o vysvetlenie akýchkoľvek nejasností ohľadom okolností a realizácie plnenia pred podpisom objednávky.

4.5.      Objednávateľ nie je povinný prevziať plnenie pred alebo po čase plnenia uvedenom v zmluve.

4.6.      Objednávateľ prevezme plnenie formou písomného preberacieho protokolu, (ďalej len „Preberací protokol“) pričom:

4.6.1.  v prípade dodávok tovaru sa za Preberací protokol považuje dodací list obsahujúci súpis jednotlivých položiek, dodaných v zmysle Zmluvy, a príslušných množstiev, ktorým je potvrdené prevzatie dodávky zo strany objednávateľa s uvedením dátumu prevzatia tovaru, ktorý musí obsahovať údaj o kóde tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka, v prípade dodávky tovaru z územia mimo SR musí dodací list obsahovať: (i) kód Spoločného colného sadzobníka, (ii) krajinu pôvodu tovaru, (iii) čistú hmotnosť tovaru, (iii) dátum a miesto naloženia tovaru dodávateľom, (iv) dátum odovzdania tovaru dodávateľom v mieste plnenia

4.6.2.  v prípade iných druhov plnení sa za Preberací protokol v závislosti od charakteru plnenia považuje napr. protokol o splnení platobného míľnika, zisťovací protokol vykonaného plnenia, akceptačný protokol, kópie záznamov z montážneho / stavebného denníka, alebo denníka služieb, alebo servisného výkazu, alebo výkazu odpracovaných hodín, výkaz súpisu prác atď.

4.7.      Preberací protokol podpísaný objednávateľom a dodávateľom je dokladom o splnení predmetu Zmluvy, t. j. je potvrdením o tom, že plnenie bolo zrealizované v množstve a kvalite definovanej v Zmluve.

4.8.      Ak objednávateľ odmietne prevziať plnenie v zmysle odseku 4.6 tohto čl. 4 VNP, dôvody neprevzatia plnenia sa uvedú v Preberacom protokole.

4.9.      Dodávateľ je povinný, najneskôr pri prevzatí plnenia zo strany objednávateľa, odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie plnenia, ako aj ďalšie doklady stanovené v Zmluve, prípadne technickej špecifikácii, a v týchto VNP (napr.: všetky vyhlásenia o zhode, protokoly a certifikáty o skúškach zariadení, ktoré montoval, inštaloval alebo vyhotovil) v slovenskom, prípadne v českom jazyku a minimálne v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).

4.10.    Dodávateľ je povinný, najneskôr pri prevzatí plnenia zo strany objednávateľa, odovzdať objednávateľovi aj návody na obsluhu, opravu a údržbu zariadení v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi SR. Návody a štítky ovládacích panelov zariadení musia byť v slovenskom, prípadne v českom jazyku.

4.11.    Ak tak stanovujú právne predpisy, alebo ak je to dohodnuté v Zmluve, je dodávateľ povinný, najneskôr pri prevzatí plnenia objednávateľom, odovzdať objednávateľovi príslušnú technickú dokumentáciu, atesty materiálov použitých pri vykonaní plnenia, prípadne iné listiny, ak to predpisujú všeobecne záväzné právne predpisy, alebo príslušné technické predpisy, alebo ak sú požadované objednávateľom, alebo ich predloženie je obvyklé vzhľadom na charakter plnenia.

4.12.    V rámci preberacieho konania má objednávateľ právo vykonať najmä obhliadku plnenia a skontrolovať súvisiacu dokumentáciu a/alebo doklady, ktoré pre plnenie stanovujú príslušné právne predpisy, VNP, alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.

4.13.    Pre zamedzenie pochybností, ak sa objednávateľ a dodávateľ v Zmluve dohodnú na odovzdávaní a preberaní plnenia po častiach, ustanovenia týchto VNP rovnako platia aj pre prevzatie časti plnenia.

 

5.          Plnenia a súčinnosť poskytnuté objednávateľom

5.1.      Objednávateľ je povinný prevziať Plnenie v súlade so Zmluvou, zaplatiť dohodnutú cenu a dodržať platobné podmienky.

5.2.      Objednávateľ poskytne dodávateľovi plnenia uvedené v objednávke za odplatu uvedenú v objednávke.

5.3.      Súčinnosť, resp. veci (napr. dokumentácia) poskytnuté zo strany objednávateľa dodávateľovi nevyhnutné pre poskytnutie plnenia Dodávateľom budú uvedené v objednávke. Súčinnosť je poskytnutá bezodplatne.

 

6.          Fakturačné podmienky

6.1.      Podkladom pre úhradu ceny je faktúra vystavená dodávateľom a doručená objednávateľovi, pričom právo fakturovať vzniká dňom prevzatia plnenia podľa Zmluvy.

6.2.      Podkladom pre vystavenie faktúry za dodané plnenie a jeho neodkladnou súčasťou je Preberací protokol (viď definícia obsiahnutá v bode 4.6 týchto VNP).

6.3.      Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnutý iný spôsob a čas fakturácie ceny, dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za zrealizované plnenie nasledovne:

6.3.1.  najneskôr do 15 dní po prevzatí každého jednotlivého plnenia Preberacím protokolom, ak je v Zmluve dohodnutá fakturácia ceny a preberanie po jednotlivých plneniach (prípadne celku); alebo

6.3.2.  najneskôr do 15 dní po uplynutí príslušného fakturačného obdobia, dohodnutého v Zmluve, v prípade čiastkového alebo opakovaného plnenia, pričom predmetom fakturácie v tomto prípade musí byť plnenie dodané v priebehu celého fakturačného obdobia a zároveň dňom dodania v tomto prípade je posledný deň fakturačného obdobia; alebo

6.3.3.  podľa splátkového kalendára dohodnutého v Zmluve; alebo

6.3.4.  najneskôr do 15 dní po prijatí platby dodávateľom pred dodaním plnenia.

6.4.      Ak je dodávateľ platiteľom DPH v SR, každá faktúra musí obsahovať minimálne náležitosti podľa platného zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDPH“).

6.5.      Okrem údajov určených v zmysle platných právnych predpisov musí každá faktúra obsahovať:

6.5.1.  číslo Zmluvy;

6.5.2.  kód Spoločného colného sadzobníka, ak ide o dodanie tovaru, alebo ak je dodanie tovaru súčasťou dodávaného plnenia;

6.5.3.  kód služby podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA), sekcia F Stavby a stavebné práce v prípade, že ide o plnenie uskutočnené medzi tuzemskými platiteľmi DPH s miestom dodania na území SR (ak nie je uvedený na Preberacom protokole);

6.5.4.  deň odoslania faktúry;

6.5.5.  lehotu splatnosti faktúry;

6.5.6.  označenie peňažného ústavu a číslo účtu dodávateľa;

6.5.7.  podpis zástupcu oprávneného konať v mene dodávateľa.

6.6.      Dodávateľ je povinný doručiť faktúru objednávateľovi najneskôr do 5 dní od jej vystavenia.

6.7.      Dodávateľ je povinný zasielať faktúry na adresu: ENSECO, a. s., prevádzka: P. O. Box 10, 935 39 Mochovce, a kópiu emailom (záväzné je doručenie originálu).

6.8.      V prípade, že faktúra nebude obsahovať zákonom a týmito VNP vyžadované náležitosti a prílohy uvedené v objednávke a v týchto VNP, alebo bude bankové spojenie a číslo účtu dodávateľa uvedené v rozpore s objednávkou alebo v rozpore s písomným oznámením o jeho zmene, alebo tieto náležitosti budú uvedené chybne, môže objednávateľ faktúru vrátiť dodávateľovi bez zaplatenia so žiadosťou o uskutočnenie jej opravy, prípadne  doplnenia. Dodávateľ je povinný faktúru bez zbytočného odkladu opraviť alebo vyhotoviť novú. Odo dňa doručenia faktúry bez vád objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti.

6.9.      Úhrada faktúry bude prebiehať bezhotovostnou formou na bankový účet dodávateľa uvedený v Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že zmenu bankového spojenia a čísla účtu dodávateľa možno uskutočniť iba písomným oznámením preukázateľne doručeným dodávateľom objednávateľovi, najneskôr spolu s príslušnou faktúrou. Toto oznámenie musí byť originálne a musí byť podpísané osobami oprávnenými k podpisu objednávky.

6.10.    Faktúra sa považuje za zaplatenú v deň, kedy je dlžná čiastka odpísaná z bankového účtu objednávateľa.

6.11.    Zádržné za kvalitu

V prípade, že objednávateľ prevzal plnenie s drobnými vadami je objednávateľ oprávnený zadržať zádržné vo výške 10% z ceny plnenia. Ak v prípade čiastkového a opakovaného plnenia dochádza k vadám plnenia, je objednávateľ oprávnený zadržať zádržné vo výške 10% zo sumy fakturovanej vo fakturačnom období, kedy sa vada vyskytla (ak je to možné), následne tiež z každej nasledujúcej faktúry. Objednávateľ je povinný uvoľniť zádržné v lehote do 30 dní po odstránení vád.

 

7.          Platobné a daňové podmienky

7.1.      Splatnosť faktúr je 60 dní od ich preukázateľného doručenia na adresu pre korešpondenciu objednávateľa. Dodávateľ je počas trvania Zmluvy povinný písomne oznámiť objednávateľovi dátum zrušenia registrácie platiteľa DPH, ako aj dátum registrácie platiteľa DPH, a to bezodkladne po tomto dátume.

Nasledujúce ustanovenia odsekov 7.2, 7.3 a 7.4 sa vzťahujú na zahraničného dodávateľa:

7.2.      Zahraničný dodávateľ je počas trvania Zmluvy povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy, písomne informovať objednávateľa o nasledovných skutočnostiach:

7.2.1.  či je platiteľom DPH v SR,

7.2.2.  o svojej daňovej rezidencii (a o tejto skutočnosti doručiť daňové potvrdenie vystavené príslušným daňovým orgánom),

7.2.3.  o vzniku stálej prevádzkarne v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“) a príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a o zrušení takejto stálej prevádzkarne,

7.2.4.  o vzniku prevádzkarne v zmysle Zákona o DPH a o zrušení takejto prevádzkarne, ako aj o akejkoľvek súvisiacej zmene,

7.2.5.  či dodanie plnenia realizuje z tejto prevádzkarne, a to aj v prípade, ak ho z nej realizuje iba čiastočne,

a to v prípade, že skutočnosti uvedené v tomto odseku zahraničný dodávateľ neoznámil objednávateľovi najneskôr do podpisu Zmluvy prostredníctvom Vyhlásenia o daňovej pozícii a prepojenosti, resp. Vyhlásenia o daňovej pozícii.

Pokiaľ sa správnosť, úplnosť alebo pravdivosť vyššie uvedených skutočností v priebehu platnosti Zmluvy zmení na základe akýchkoľvek ovplyvniteľných, či neovplyvniteľných skutočností, zahraničný dodávateľ sa zaväzuje informovať o tom objednávateľa písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní od zmeny, v opačnom prípade ich objednávateľ bude považovať za platné, pravdivé a úplné aj ku dňu vzniku daňovej povinnosti zahraničného dodávateľa.

7.3.      Ak je zahraničný dodávateľ rezident krajiny mimo EÚ a má v SR zriadenú stálu prevádzkareň a platí preddavky na daň z príjmu v SR, je povinný predložiť bezodkladne po podpise Zmluvy, resp. po tom, čo uvedená skutočnosť nastane, potvrdenie Daňového úradu Bratislava o platení preddavkov. V prípade, že zahraničný dodávateľ tento doklad nepredloží, bude zo strany objednávateľa uplatnené zabezpečenie dane v zmysle Zákona o dani z príjmov.

7.4.      Zrážková daň

V cenových a platobných podmienkach uvedených v Zmluve nie sú a nebudú zahrnuté žiadne zrážky. Ak platby zahraničnému dodávateľovi podliehajú alebo budú podliehať dani vyberanej zrážkou v zmysle Zákona o dani z príjmov a príslušných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, objednávateľ na základe vyššie uvedeného znížia platby o príslušné čiastky podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a Zákona o dani z príjmov. V tomto prípade si objednávateľ vyžiada od príslušného daňového úradu v Slovenskej republike potvrdenie o zrazenej dani a predložia ho zahraničnému dodávateľovi. Zahraničný dodávateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi akúkoľvek súčinnosť pri uplatňovaní práv a nárokov objednávateľa podľa tohto odseku.

Zahraničný dodávateľ nie je oprávnený žiadať náhradu od objednávateľa v súvislosti s odvedením zrážkovej dane zo strany objednávateľa, ale môže sám žiadať úhradu od príslušného správcu dane.

Zahraničný dodávateľ je povinný vynaložiť úsilie na identifikáciu platieb zahrnutých v cene, ktoré môžu byť predmetom zrážkovej dane, a špecifikovať ich jednotkovú cenu. V prípade pochybností alebo nesúčinnosti zo strany zahraničného dodávateľa je objednávateľ oprávnený zraziť zrážkovú daň z celej ceny, ibaže zahraničný dodávateľ dostatočne preukáže, že zrážková daň v zmysle Zákona o dani z príjmov a príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sa nemá uplatniť, alebo špecifikuje príslušnú časť fakturovanej ceny, ktorá je predmetom zrážkovej dane.

Ustanovenia nasledujúceho odseku sa vzťahujú na platiteľa DPH v SR:

 

7.5.      Dodávateľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by objednávateľ mal, či mohol byť ručiteľom podľa ust. § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b Zákona o DPH za daňovú povinnosť dodávateľa vzniknutú z DPH, ktorú dodávateľ v prípade prijatia zálohovej platby od objednávateľa vyúčtoval voči objednávateľovi k cene podľa Zmluvy. Dodávateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že k DPH podá riadne daňové priznanie a v prípade vzniku povinnosti zaplatiť DPH túto odvedie miestne príslušnému finančnému úradu do určenej lehoty splatnosti. Dodávateľ vyhlasuje, že nemá akýkoľvek úmysel nezaplatiť DPH vzťahujúcu sa k predmetu plnenia podľa Zmluvy alebo úmysel skrátiť daň, či prípadne vylákať daňovú výhodu, ani nemá úmysel dostať sa do postavenia, kedy túto daň nebude môcť zaplatiť.

7.6.      Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu vo výške DPH z každej faktúry vystavenej dodávateľom, ak je dodávateľ zverejnený v zozname vedenom Finančným riaditeľstvom SR v zmysle v zmysle § 69 ods. 14 Zákona o DPH. Objednávateľ je oprávnený zadržať DPH z vystavených faktúr až do dňa, kým dodávateľ nepreukáže opak, t. j. že doručí vyhlásenie daňového úradu, že nemá žiadne daňové záväzky za obdobie, počas ktorého je objednávateľ ručiteľom v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia Zákona o DPH, alebo bol vymazaný zo zoznamu vedeného Finančným riaditeľstvom SR.

7.7.      V prípade, že za účelom vykonania plnenia alebo v rámci odstránenia vád plnenia, bude dodávateľom alebo na jeho účet prepravený majetok objednávateľa (alebo konečného odberateľa) mimo územia SR, kde sa plnenie alebo odstránenie vád vykoná, a po vykonaní plnenia alebo odstránení vád plnenia sa majetok objednávateľa (alebo Konečného odberateľa) vráti spať do SR, pre účely DPH je dodávateľ povinný zabezpečiť nasledovné dokumenty:

7.7.1.  prepravné doklady alebo iné doklady o odoslaní, v ktorých je uvedené miesto určenia, preukazujúce odoslanie majetku objednávateľa (konečného odberateľa) zo SR do členského štátu EU, ako aj jeho vrátenie do SR z členského štátu EU, ak prepravu majetku objednávateľa (konečného odberateľa) zabezpečuje dodávateľ inou osobou, alebo

7.7.2.  písomné potvrdenie prijatia majetku objednávateľa (konečného odberateľa) manažérom zodpovedného za Zmluvu u objednávateľa ak prepravu majetku objednávateľa (konečného odberateľa) vykoná dodávateľ, a iné ďalšie doklady preukazujúce prepravu majetku objednávateľa (konečného odberateľa), požadované objednávateľom (konečným odberateľom).

7.8.      Tieto dokumenty je dodávateľ povinný doručiť objednávateľovi:

7.8.1.  v prípade, že ide o prepravu majetku objednávateľa za účelom vykonania plnenia – najneskôr spolu s faktúrou vystavenou za toto plnenie,

7.8.2.  v prípade, že ide o prepravu majetku objednávateľa za účelom odstránenia vád plnenia – najneskôr do prevzatia majetku objednávateľa naspäť zo strany objednávateľa.

7.9.      Dodávateľ sa zaväzuje, že bude v plnej miere zodpovedať za výpočty, podávanie správ, daňových priznaní a platenie všetkých svojich súčasných i budúcich peňažných i nepeňažných daňových povinností, vrátane dane z príjmov, DPH a iných daní, poplatkov a odvodov (alebo príslušných pokút, penále alebo úrokov), ktoré mu v dôsledku Zmluvy vznikli alebo vzniknú podľa akejkoľvek právnej jurisdikcie, či už v rámci SR alebo mimo jej územia. Dodávateľ si voči objednávateľovi nebude uplatňovať žiadne nároky v súvislosti s vyššie uvedenými záležitosťami.

7.10.    Dodávateľ je zodpovedný za správne uplatňovanie režimu DPH pri dodávkach tovarov s inštaláciou a pri stavebných prácach a pri dodaní tovarov podľa § 69 ods. 12 Zákona o DPH. V prípade nesprávne uplatneného režimu DPH sa dodávateľ zaväzuje uhradiť objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorá objednávateľovi vznikne, a to najmä, ale nielen za akékoľvek sankcie uložené zo strany daňového úradu, prípadne za akékoľvek náklady vynaložené na správne a súdne konania s tým súvisiace vrátane nákladov vynaložených na právne, daňové a účtovné poradenstvo.

 

8.          Kontrola predmetu plnenie pred splnením

8.1.      Objednávateľ má právo kedykoľvek počas realizácie tejto Zmluvy skontrolovať predmet plnenia, resp. jeho časť, aby sa presvedčil, že vyhovuje podmienkam dohodnutým v tejto Zmluve. Objednávateľ má tiež právo zúčastniť sa na inšpekciách, technických prebierkach, kontrolách a skúškach zabezpečovania kvality počas a po skončení výrobného procesu súvisiacich s dodávkou plnenia. Žiadna kontrola nezbavuje dodávateľa zodpovednosti za riadne a včasné dodanie plnenia.

 

9.          Nebezpečenstvo škody, vlastnícke právo

9.1.      Vlastnícke právo k plneniu nadobúda objednávateľ (i) dňom prevzatia plnenia, alebo (ii) dňom úhrady ceny za príslušné plnenie, ktoré nastane skôr, a nebezpečenstvo škody na plnení prechádza na objednávateľa okamihom prevzatia plnenia.

9.2.      V prípade, ak objednávateľ odovzdá predmet plnenia dodávateľovi za účelom údržby, opravy alebo úpravy dodávateľovi, prechádza nebezpečenstvo škody na plnení na dodávateľa okamihom prevzatia predmetu plnenia dodávateľom. Prevzatie predmetu plnenia dodávateľom sa zaznamená v zápisnici, ktorú vyhotoví objednávateľ a podpíšu obe zmluvné strany. V takom prípade objednávateľ neprevádza vlastnícke právo k predmetu plnenia na dodávateľa a predmet plnenia zostáva naďalej vo vlastníctve objednávateľa.

 

10.        Práva duševného vlastníctva

10.1.    Dodávateľ je povinný objednávateľa chrániť pred nárokmi tretích osôb a odškodniť ho za všetky nároky a požiadavky vzniknuté porušením patentových práv, ochranných známok, autorských práv a mien alebo ostatných chránených práv v súvislosti s jeho spoločnosťou, tovarom, službami a prácami, materiálmi a inžinieringom použitými pri plnení tejto Zmluvy. V tejto súvislosti bude chrániť objednávateľa a odškodní ho v prípade uplatnenia alebo vzniku reklamácií, požiadaviek, konania, škôd, nákladov a poplatkov každého druhu v súvislosti s vyššie uvedeným.

10.2.    Ak dodávateľ poruší práva duševného vlastníctva uvedené v tomto článku, bezodkladne na základe žiadosti objednávateľa, zabezpečí pre objednávateľa všetky práva potrebné k využívaniu plnenia alebo na základe súhlasu objednávateľa nahradí dodávku alebo jej časť takým plnením, ktorým nedôjde k porušeniu uvedených práv.

10.3.    Dodávateľ na objednávateľa bezplatne prevedie právo bez obmedzenia používať plnenie alebo jej časť chránenú právom duševného vlastníctva. Právo používať plnenie zahŕňa aj právo robiť na predmete plnenia alebo jej časti chránenej právom duševného vlastníctva zmeny alebo opravy. Objednávateľ má právo poskytnúť tretím osobám dokumenty, za účelom vyhotovenia náhradných častí a vykonania opravy plnenia, vrátane zmeny dokumentácie.

 

11.        Zmluvné pokuty, zodpovednosť za škodu

11.1.    Ak dodávateľ poruší svoje zmluvné povinnosti má objednávateľ právo uplatniť si voči dodávateľovi zmluvnú pokutu podľa tohto čl. 11 VNP.

11.2.    V prípade, že dodávateľ poruší svoje povinnosti podľa odseku 4.1 týchto VNP a dostane sa tak s odovzdaním plnenia do omeškania, má objednávateľ právo uplatniť si voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny plnenia za každý i začatý deň omeškania. To platí aj v prípade neodovzdania alebo oneskoreného odovzdania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie plnenia alebo iných dokladov, ktoré je dodávateľ povinný predložiť objednávateľovi podľa Zmluvy, príslušných právnych predpisov alebo podľa týchto VNP. Ak je v harmonograme uvedený záväzný termín odovzdania určitého míľniku plnenia, ktorý je označený ako pokutový míľnik, je objednávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu aj za nedodržanie takéhoto pokutového míľnika.

11.3.    Pri plnení, ktoré vykazuje vady si môže objednávateľ uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny plnenia.

11.4.    V prípade, že dodávateľ nezačne s odstraňovaním vád plnenia bez zbytočného odkladu alebo ak v riadne začatom odstraňovaní vád nepokračuje, môže si objednávateľ uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny za každú jednotlivú vadu a za každý i začatý deň omeškania s jej odstránením.

11.5.    Ak je predmetom objednávky pravidelne sa opakujúce plnenie, zmluvná pokuta podľa odsekov 11.2 až 11.4 sa vypočíta ako 0,5% z ceny plnenia realizovaného podľa objednávky za kalendárny mesiac (prípadne iné dohodnuté obdobie), v ktorom došlo k vadnému plneniu alebo k omeškaniu.

11.6.    Ak je predmetom objednávky dodanie plnenia po častiach, zmluvná pokuta podľa odsekov 11.2 až 11.4 sa vypočíta ako 0,5% z ceny časti plnenia,  ohľadom ktorého došlo k vadnému plneniu alebo k omeškaniu.

11.7.    Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto čl. 11 VNP nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje dodávateľa povinnosti poskytnúť riadne plnenie bez vád a povinnosti odovzdať objednávateľovi príslušné doklady.

11.8.    Pri omeškaní s úhradou ceny zo strany objednávateľa je dodávateľ oprávnený účtovať si úroky z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý i začatý deň omeškania.

11.9.    V prípade, ak trvá omeškanie s plnením viac ako 30 dní, má objednávateľ právo od objednávky odstúpiť a nie je povinný hradiť žiadne náklady, ktoré dodávateľovi s prípravou plnenia vznikli. Ak vznikne pri takomto omeškaní objednávateľovi škoda, je za ňu dodávateľ zodpovedný do výšky skutočnej škody v zmysle platnej právnej úpravy a objednávateľovi vzniká nárok uplatniť si voči dodávateľovi náhradu takto vzniknutej škody.

11.10.  Zodpovednosť za škodu sa riadi ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, ak nie je v objednávke dohodnuté inak.

11.11.   Dodávateľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu do desiatich (10) dní od doručenia vyúčtovania náhrady škody dodávateľovi.

12.        Záruka za akosť

12.1.    Dodávateľ zodpovedá za to, že plnenie bude mať po celú záručnú dobu vlastnosti dohodnuté v Zmluve a bude spôsobilé na použitie na účel dohodnutý v Zmluve alebo na obvyklý účel. Dodávateľ poskytuje záruku za akosť na plnenie po dobu stanovenú v objednávke, inak po dobu 24 mesiacov od podpísania Preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami.

12.2.    Záručná doba začína plynúť prevzatím plnenia objednávateľom na základe Preberacieho protokolu riadne podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.

12.3.    Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže užívať plnenie pre jeho vady, za ktoré zodpovedá dodávateľ.

12.4.    Dodávateľ zodpovedá za vady materiálu, vady spôsobené výrobcom, vady spôsobené subdodávateľom a akékoľvek iné vady, ktoré boli spôsobené porušením jeho povinností

12.5.    Dodávateľ zodpovedá za vady plnenia, ktoré má plnenie v čase jeho odovzdania a prevzatia zo strany objednávateľa, bez ohľadu na to, kedy ich objednávateľ zistí, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu, pokiaľ objednávateľ oznámi vady dodávateľovi najneskôr do uplynutia záručnej doby.

 

13.        Uplatňovanie vady plnenia

13.1.    Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u dodávateľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Uvedené platí aj pre preberanie plnenia pri odovzdávaní plnenia, ako aj počas trvania záručnej doby. V oznámení vady uvedie objednávateľ popis vady a požiadavku na spôsob jej odstránenia. Voľba spôsobu odstránenia vady je ponechaná na vôli objednávateľa. Pokiaľ je však dodávateľ schopný vadu odstrániť opravou alebo dodávkou nového bezvadného plnenia do 5 dní od obdržania reklamácie, je objednávateľ povinný prijať spôsob navrhnutý dodávateľom. To neplatí v prípade, že v dôsledku výskytu vady plnenia je ohrozená prevádzka, život, zdravie, či majetok objednávateľa, prípadne ak mu hrozí škoda.

13.2.    Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu od uplatnenia reklamácie objednávateľom písomnou formou a vady odstrániť v dohodnutom termíne, najneskôr však do 20 dní, ak sa zmluvné strany nedohodli v konkrétnom prípade inak. Ak je dodávateľ s odstránením vady v určenej lehote v omeškaní alebo ak je zrejmé, že dodávateľ nie je schopný vady plnenia riadne odstrániť v určenej lehote, alebo v prípade, že vada ohrozuje život, zdravie, prevádzku alebo majetok objednávateľa a dodávateľ ju ihneď po oznámení neodstráni, môže objednávateľ bez súhlasu dodávateľa na jeho náklady vady odstrániť sám alebo ich dať odstrániť na jeho náklady treťou stranou.

13.3.    Odstránenie vady nemá vplyv na nárok objednávateľa na zmluvnú pokutu ako aj na náhradu škody spôsobenej vadou.

 • Ak dodávateľ neodstránil vady v dohodnutej lehote, alebo ak písomne oznámi objednávateľovi pred uplynutím lehoty na ich odstránenie, že vady neodstráni, môže objednávateľ:
  • vady odstrániť sám, alebo ich dať odstrániť tretej strane, bez vplyvu na záruku dodávateľa, a to na náklady dodávateľa,
  • požadovať primeranú zľavu z ceny plnenia,
  • odstúpiť od Zmluvy.
 • V takomto prípade je objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť dodávateľa o svojom rozhodnutí.
 • Dodávateľ nie je oprávnený odmietnuť ani nijak odďaľovať odstraňovanie reklamovanej vady, aj keď je toho názoru, že predmetná reklamácia nie je opodstatnená, alebo že za reklamovanú vadu nezodpovedá. Dodávateľ má však následne právo riadne preukázať neopodstatnenosť takejto reklamácie a v prípade jej preukázania mu vzniká nárok na úhradu nákladov, ktoré preukázateľne vynaložil na odstránenie takejto vady, aj keď na to nebol povinný, avšak iba za podmienky, že na takúto skutočnosť objednávateľovi písomne upozornil v lehote 5 pracovných dní od dátumu doručenia reklamácie. Do právoplatného rozhodnutia o reklamácii znáša všetky náklady dočasne dodávateľ. Pre vylúčenie pochybností, dôkazné bremeno, že vada uplatnená objednávateľom počas plynutia záručnej doby nie je záručnou vadou, a že za ňu dodávateľ nezodpovedá, znáša dodávateľ v celom rozsahu.
 • Objednávateľ je oprávnený jednostranne (aj bez súhlasu dodávateľa) postúpiť svoje práva vyplývajúce zo záruk poskytnutých dodávateľom za plnenie na akúkoľvek tretiu osobu.
 • V prípade, ak objednávateľ odstráni vady, alebo ich dá odstrániť tretej strane, výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, s prihliadnutím na konkrétne okolnosti prípadu (najmä časová tieseň), avšak nebude ovplyvnená cenami dodávateľa. Táto cena prác vykonaných objednávateľom alebo treťou osobou bude uplatnená voči dodávateľovi vo výške fakturovaných nákladov, s 10% koordinačnou prirážkou z celkovej fakturovanej netto sumy. Objednávateľ je oprávnený použiť prostriedky zádržného na náklady súvisiace s odstránením vád. Objednávateľ je oprávnený dať odstrániť vady nielen pri odovzdaní a prevzatí plnenia, ale aj v priebehu realizácie plnenia dodávateľom, ak nastane situácia predpokladaná v odseku 4.4 týchto VNP.
 • V prípade, že objednávateľ požaduje zľavu z ceny vadného plnenia, zľava z ceny sa určí na základe písomnej dohody. V prípade, že nedôjde k dohode na primeranej zľave z ceny do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie dodávateľovi, vypočíta sa ako súčet: (i) rozdielu medzi hodnotou plnenia, ktorú by malo mať plnenie bez vád, a hodnotou vadného plnenia v čase, kedy sa malo plnenie dodať, a (ii) nákladov, ktoré bude objednávateľ musieť vynaložiť na činnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa plnenie stalo bezvadným v zmysle Zmluvy. Hodnota plnenia bez vád a hodnota plnenia s vadami, ako aj výška nákladov vynaložených objednávateľom na odstránenie vád, sa určí znaleckým posudkom predloženým objednávateľom. V prípade, že zľava z ceny bola uplatnená ešte pred vystavením faktúry za dodané plnenie, ku ktorému sa zľava z ceny vzťahuje, dodávateľ je povinný fakturovanú cenu znížiť o sumu zľavy. V prípade, že k uplatneniu zľavy z ceny dôjde až po vystavení faktúry za dodané plnenie, dodávateľ je povinný vystaviť objednávateľovi faktúru na opravu základu DPH v zmysle platných právnych predpisov.

 

14.        Ukončenie zmluvného vzťahu

 • Zmluva zaniká:
 • realizáciou plnenia a splnením súvisiacich zmluvných povinností zmluvných strán;
  • uplynutím doby, na ktorú je Zmluva uzavretá;
  • písomnou dohodou;
  • písomnou výpoveďou podľa odseku 14.4;
  • písomným odstúpením od objednávky podľa odseku 14.4 a 14.6.
 • Objednávateľ má právo Zmluvu na opakujúce sa plnenie písomne vypovedať bez udania dôvodu s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede dodávateľovi.
 • Ktorákoľvek zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
  • druhá zmluvná strana poruší povinnosti nepodstatným spôsobom a napriek písomnému upozorneniu nevykoná nápravu v lehote stanovenej zmluvnou stranou v upozornení,
  • druhá zmluvná strana opakovane (dva krát a viac) poruší zákonné povinnosti alebo povinnosti stanovené v Zmluve,
  • druhá zmluvná strana poruší zákonné povinnosti alebo povinnosti stanovené v Zmluve podstatným spôsobom.

14.5.    Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj ak:

 • dodávateľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dopustí sa nekalého súťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže alebo svojím konaním poškodzuje dobré meno objednávateľa, alebo
 • dodávateľ obišiel alebo nedodržal platné právne predpisy a interné pravidlá objednávateľa, resp. konečného odberateľa týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia a vstupov do objektov objednávateľa, resp. konečného odberateľa.

14.6.    Objednávateľ má právo písomne odstúpiť od Zmluvy na jednorazové plnenie aj na základe vlastného uváženia a bez udania dôvodu.

 • Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
 • V prípade odstúpenia od Zmluvy sa zmluvné strany dohodnú do 15 dní od účinnosti odstúpenia na spôsobe vysporiadania vzájomných záväzkov z ukončeného záväzkového vzťahu. V prípade chýbajúcej dohody objednávateľ zaplatí dodávateľovi len sumu dlžnú za plnenie alebo časť plnenia vykonané a vyfakturované pred dátumom účinnosti ukončenia Zmluvy odstúpením, objednávateľ má právo odmietnuť akékoľvek ďalšie platby dodávateľovi, ak dovtedy nebudú stanovené náklady objednávateľa na vykonanie plnenia a odstránenie všetkých jeho vád a nedorobkov, celková výška zmluvných pokút splatných pre objednávateľa a celková výška škôd objednávateľa vzniknutých z dôvodu omeškania z realizáciu plnenia a všetky ďalšie náklady objednávateľa.

 

15.        Ostatné ustanovenia

 • Dodávateľ je povinný pri plnení pre objednávateľa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike a interné pravidlá objednávateľa a konečného odberateľa týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia a vstupov do objektov objednávateľa, ako aj spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.
 • Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch, informáciách, skutočnostiach a dokumentoch objednávateľa, o ktorých sa dozvedel alebo ktoré mu boli odovzdané alebo sprístupnené v súvislosti s plnením a dodávateľ nesmie tieto poskytnúť tretím osobám.
 • Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú, že budú rešpektovať a utajovať pred tretími osobami skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany ako aj akékoľvek iné informácie obchodnej, výrobnej, či technickej povahy, pokiaľ nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné a majú byť podľa vôle dotknutej zmluvnej strany utajené alebo pokiaľ nejde o skutočnosti všeobecne známe.
 • Akékoľvek oznámenie alebo akákoľvek iná komunikácia medzi zmluvnými stranami týkajúca sa alebo vyplývajúca zo Zmluvy musí byť realizovaná v písomnej forme a musí byť dodávateľom zaslaná a doručená osobne, poštou (formou doporučenej zásielky), kuriérskou službou na adresu pre korešpondenciu objednávateľa uvedenú na prvej strane objednávky. Akékoľvek oznámenie alebo akákoľvek iná komunikácia medzi zmluvnými stranami sa považuje za riadne doručenú v deň doručenia zásielky príslušnej zmluvnej strane, ak bola zásielka doručená osobne, poštou (ako doporučená zásielka) alebo kuriérskou službou alebo ak adresát odmietne zásielku prevziať dňom odmietnutia prevzatia zásielky (uvedené sa primerane vzťahuje aj na prípad, kedy sa zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručená).
 • Dodávateľ je povinný získať a po celú dobu platnosti Zmluvy udržiavať a preukázať objednávateľovi uzavretie poistenia zodpovednosti za škodu v rozsahu hodnoty plnenia.
 • Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi všetky zmeny údajov o dodávateľovi zapísaných v obchodnom registri a/alebo v živnostenskom registri.

16.        Spoločné a záverečné ustanovenia

16.1.    Zmluva a vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy alebo so Zmluvou súvisiace, ako aj vzťahy v Zmluve neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.

16.2.    Ak je, prípadne bude niektoré z ustanovení Zmluvy neplatné a/alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení Zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti a účinnosti.

16.3.    Aplikácia všeobecných obchodných podmienok dodávateľa, alebo akýchkoľvek iných všeobecných zmluvných podmienok na obchodný záväzkový vzťah zmluvných strán vzniknutý uzatvorením Zmluvy je týmto výslovne vylúčená.

16.4.    V prípade, ak ustanovenia týchto VNP sú v rozpore s ustanoveniami objednávky, ktorej sú súčasťou, platí ako rozhodujúci text objednávky

16.5.    Zmluvné strany sa zaväzujú akýkoľvek spor vyplývajúci z objednávky alebo s ňou súvisiaci riešiť mimosúdnou cestou formou vzájomnej dohody. V prípade, že k dohode nedôjde, bude taký spor s konečnou platnosťou prejednaný a rozhodnutý príslušným všeobecným súdom v SR.

16.6.    Meniť a dopĺňať Zmluvu alebo VNP je možné výlučne na základe dohody Zmluvných strán, vo forme dodatku k Zmluve, ktorej súčasťou sú VNP.

16.7.    Tieto VNP prijala spoločnosť ENSECO, a.s. a uplatňuje ich s účinnosťou od 01.07.2019

 
 
Scroll to Top