Všetky referencie

Všetky naše referencie

VALVITALIA SPA organizačná zložka

(2021) Práce s vysokozdvižným vozíkom v skladových priestoroch JE Mochovce – Lokalita 11 – JE Mochovce Lokalita 11


TECHNOV spol. s r.o.

(2021) Zvary VZT potrubí – JE Mochovce


ROEZ, s.r.o.

(2022) Spektrálna analýza OES v EMO 34 – Mochovce, EMO34


Profi steel holding, s.r.o.

(2022) Pomocné práce mimo KP – Mochovce, MO12


JANKA Radotín, a.s.

(2021-2022) VZTS – MAR Ohrev teplej vody SO490/1-02 EMO – dodávka a montáž – Mochovce, MO12


INTERCANTIERI VITTADELLO S.P.A. CON SIGLA VITTADELLO . S.P.A., organizačná zložka

(2019) Žeriavnik – Dostavba MO34 – m. č.: 305/BaPP – výkon prác – Mochovce, EMO34


Indexa Italia 2 S.r.l.

(2020) Kontrola procesného potrubia – MONDI Ružomberok


EnergoConstruct spol. s r.o.

(2022) Elektro zariadenie v SO 442/1-02,oprava poškodenej elektroinštlácie. – JE Mochovce


VZT – Systémy s.r.o.

(2023) Výroba 11 ks 3″ závitov na potrubí DN80 – požiarna voda v EMO34, SO 442/1-02 DGS 6.Box – Mochovce, EMO34


(2020-2021) VZTS – Projekt MAR Ohrev teplej vody SO 490/1-02 EMO – Mochovce, MO12


ŠKODA JS, a. s.

(2014 – trvá) Podpora pri výstavbe a koordinácia fyzických rozhraní – JE Mochovce


SOLESI, S.p.A.

(2021) Vypracovanie AB dokumentov PNM34179309, PNM34179310_P01,P02, PNM34179311, PNM34179312 podľa DDC-PNM3410099402 a doručenej podkladovej dokumentácie AB-common diesel.zip. – Mochovce, EMO34


(2020) Spracovanie AB dokumentácie v rozsahu zadaného DDC – PNM3410102402 – Mochovce, EMO34


(2020) Dopracovanie   projektovej   dokumentácie  pre   bleskozvod a uzemnenie SO 442/1-10 na základe pripomienok TUV  SUD –  „428/UT/CS-442/1-10-AZEX update” – Mochovce, EMO34


KP SAG

(2021 – trvá) Vypracovanie odborných posudkov na nápravné opatrenia – JE Mochovce


(2023 – trvá) Výroba 16ks komôr s vekom na chladič 1,2TK21,22,23W01 – JE Temelín


(2023) Zvarenie 24 prechodových kusov – Dielňa ENSECO


(2021) IPR M20005 – Vypracovanie dokumentácie pre zabezpečenie el. napájania pohonov VT čerpadiel bóru 1,2KDD11,12AP001 – Mochovce, MO12


Chemcomex

(2023) Dodávka nerezového materiálu – JE Mochovce


(2022) Výroba blindy s tlakovacím návarkom – Mochovce, EMO34


(2022) Vypracovanie výrobnej konštrukčnej dokumentácie veka nádrže – Mochovce, EMO34


PPA CONTROLL, a.s.

(2008) Zámena automatik 3. a 4. bloku JE V2 PPA ENERGO, s.r.o. – Jaslovské Bohunice


(2007) Zámena automatík 3. a 4. bloku JE V2 PPA ENERGO, s.r.o. – Jaslovské Bohunice


(2003) Rekonštrukcia automatík čerpadiel a armatúr centrálnej čerpacej stanice JE V-1 so spoluprácou pri sparcovaní projektu PPA ENERGO, s.r.o. – Jaslovské Bohunice


Čítať viac

ČEZ, a. s.

(2023 – trvá) Výmena vzdušníkov štartovacieho vzduchu DG 7-12 za nové – JE Dukovany


Čítať viac

Svet zdravia, a. s.

(2021-2022) Inštalácia technológie vymeracej jímky – NNG Bory, Bratislava


Čítať viac

Doosan Škoda Power s.r.o

(2023 – trvá) Monáž protihlukového krytu – JE Mochovce


(2021-2022) Výroba 2 ks stojanov – JE Mochovce


(2020-2021) Výmena systému TCS – zmeny v BIS, WEPAS – Mochovce, MO12


(2019) Úprava VTH potrubí pre turbíny TG31,32,41,42 AE Mochovce – Mochovce, EMO34


(2019) 19SL15 – Výkon montážnych prác na AE MO34 – Mochovce, EMO34


(2019) Montáž seizmických zarážok – Mochovce, EMO34


VÚJE, a. s.

(2018 – trvá) Riadenie ťažkých havárií, dlhodobý odvod tepla z hermetickej zóny s úpravou vývodov pre zaplavenie hermetickej zóny pre 1. a 2. blok – Mochovce


(2008) Technická pomoc pri rekonštrukcii 2. bloku JE V1 pre funkčné technologické systémy ECS, FEUR, DG, E6K, ERN


(2003) Spolupráca pri spracovaní štúdie realizovateľnosti výmeny systému MADAM S – Mochovce


(2002 – 2003) Technická pomoc pri realizácii programu modernizácie a zvyšovania bezpečnosti JE V-2 – Jaslovské Bohunice


Čítať viac

Mondi SCP, a. s.

(2021-2022) Mechanická inštalácia nového výmenníka tepla A-kondenzátu – Ružomberok


(2021) Oprava parokondenzátneho potrubia RK3 – Ružomberok


(2020-2021) Výmena potrubia vody vlaknitej linky, montáž pripojovacích miest – voda pre DNCG, výmena prietokomerov – Ružomberok


(2019) Dodávka a montáž potrubia v Area 38 – Ružomberok


Čítať viac

CASA CORONA, S.R.L.

(2022 – 2023) Modifikácia nádrží a sacieho potrubia MO34 – JE Mochovce


(2022) Výkon razenia – Mochovce, EMO34


(2021) Úprava 2 zostáv – Mochovce, EMO34


(2021) Prefabrikačné práce na dielni – JE Mochovce


DUSLO, a. s.

(2022-trvá) Nový NT zásobník kvapalného čpavku – kontrolné a inšpekčné činnosti – Šaľa


(2023-trvá) Modernizácia ohrevu zemného plynu – PD – Šaľa


(2022-2023) Strojná časť akcie Kotol K8 Duslo vrátane dopracovania RPD – Šaľa


(2022 – trvá) Ohrev kvapalného čpavku teplom cirkulárnej vody – Šaľa


(2021) Kotol K8 – Výroba pary na báze zemného plynu, montáž a izolácia – Šaľa


Čítať viac

Vaillant Industrial Slovakia, s. r. o.

(2022) Zakreslenie stavu technológie za pomoci 3D skeneru – Trenčianske Stankovce


(2022) Odborné poradenstvo v oblasti VTZ PZ – Trenčianske Stankovce


(2022) Zabezpečenie náhradných dielov tlakových staníc technických plynov – Trenčianske Stankovce


(2021) Úprava tlakových staníc metánu a propánu – projekčné, montážne a demontážne práce – Trenčianske Stankovce


Čítať viac

Slovenské Elektrárne, a. s.

(2009 – trvá) Dostavba MO 3 a 4 technologická časť – Mochovce


(2023 – trvá) IPR M20049 – Výmena armatúr pre havarijné vypúšťanie H2 – Mochovce


(2023 – trvá) IPR B20013 – Úprava obvodov automatických čerpadiel demivody – Mochovce


(2023 – trvá) IPR M20058 – Výmena ističov nesystémových rozvádzačov – Mochovce


(2023 – trvá) B20001 – Napájanie ventilátorov odvetrávania – Mochovce


Čítať viac

NAFTA, a.s.

(2023) Obnova rekoncentračných kotlov RK2,3 – Láb


Čítať viac

KLIMAK, s. r. o.

(2022) Realizácia prác na ovládaní VZT jednotiek v zmysle projektovej dokumentácie – JE Mochovce


(2021) Vypracovanie/úprava dokumentácie pre ovládanie VZT jednotiek – JE Mochovce


(2019-2021) Realizácia napájania klimatizačných jednotiek – Mochovce, EMO34


SES BOHEMIA ENGINEERING, a. s., Česká republika

(2018-2019) Zváračské práce – realizácia zákazky – Projekt 2M20A – Mochovce, EMO34


(2018) Zváranie káblových nosných systémov, Jadrová elektráreň – Mochovce


UNI-MONT, montážne práce s. r. o.

(2018) Úprava príslušenstva turbín pri odstávke EBO3 – zváračské práce – Jaslovské Bohunice


Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.

(2019) Prenos dát z IS radiačnej kontroly do ORACLE EMO12 pre potreby IS HRS (Aramis, Este, Wepas) – Mochovce, MO12


(2018) Prenos signálov z CRCS do DISE a ORACLE – Mochovce, MO12


ZAT, a. s., Česká republika

(2017 – 2021) Modernizácia a inovácia bezpečnostných systémov, Jadrová elektráreň Mochovce – Mochovce


INŽINIERSKE STAVBY, a. s.

(2010 – 2015) Dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne – elektročasť stavebných objektov – Mochovce


VÚEZ, a. s.

(2003) Úprava vzduchotechnického systému blokovej dozorne na 1. a 2. bloku – spracovanie realizačného projektu a realizácia – Mochovce


Ing. Peter Čarný – ABmerit s. r. o.

(2010) Dobudovanie siete prenosu dát do novovybudovaného HRS IPR RSE 925 05 – Mochovce


ENERGOMONT s. r. o.

(2004) Zberný systém kyseliny boritej v boxe parogenerátora 1. a 2. bloku (dokumentácia, funkčná skúška) – Mochovce


(2004) Technická pomoc na akcii Havarijné doplňovanie a odvod zvyškového tepla v rozsahu dokumentácia PKV a KV – Mochovce


SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s. r. o.

(2023-trvá) Inovácia HW a SW zariadení systému PI – JE Mochovce


(2020-2021) IPR M19051 – Elektrokotol EMO – nový zdroj pre poskytovanie podporných služieb SRV a dodávku pary pre EMO 2.blok, simulátor – Mochovce, MO12


(2011) HW a SW prostredie pre prenosy hodnôt technologických parametrov IPR 464 00 – Mochovce


(2010 – 2012) Výmena hornej úrovne riadiaceho a informačného systému pre vzduchotechniku a pomocné systémy 1. a 2. bloku IPR EMO 25 100 – Realizácia diela pre 1. blok – Mochovce


Jadrová vyraďovacia spoločnosť a. s.

(2007) IPR JAV02011 – Kompresorová stanica – Jaslovské Bohunice


(2007) Oprava elektrických systémov V-1 – Jaslovské Bohunice


(2007) Oprava rozvodne 110 kV DPS 822.2, pole č. 5, 6 a oprava štrkového lôžka v rozvodni 220 kW II. bloku – Jaslovské Bohunice


(2007) Oprava elektrických ochrán v siedmich poliach r110 kV JE V1 – Jaslovské Bohunice


SIEMENS s. r. o.

(2016 – 2018) Prenos signálov BIS, doplnenie dátového modelu BIS, skúšky pre 1. a 2. blok, Jadrová elektráreň Mochovce – Mochovce


(2006) Automatiky primárneho a sekundárneho okruhu na 4. bloku, 3. systém a 3. bloku – 2. systém JE V2 – Jaslovské Bohunice


(2006) Inžiniering na časť diela projektu RTIS ROVE – Jaslovské Bohunice


(2005 – 2006) Inžiniering na časť diela projektu RTIS ROVE – Mochovce


(2005) Zámena automatík primárneho a sekundárneho okruhu na 3. bloku JE V2 – Jaslovské Bohunice


Zaujíma vás akú najväčšiu referenciu máme?

Scroll to Top