Práce pre Slovenské Elektrárne, a. s.

Práce ktoré sme pre firmu vykonali:

(2022) Mochovce

Realizácie prác v jadrovej elektrárni Mochovce

 • Dostavba JE Mochovce, 3. a 4. blok – technologická časť
 • Dostavba MO34 stavebná časť –  elektro
 • Zákazka C027 – Dokončenie elektrických systémov objektov v konvenčnej časti 3. bloku a prioritných miestností 4. bloku JE Mochovce
 • Skúšky a meranie intenzity osvetlenia – konvenčný ostrov 4. bloku JE Mochovce
 • Mechanické dokončenie dieselgenerátorovej stanice 4. bloku JE Mochovce- 2. etapa
 • Úprava dverných spínačov transformátorov v EMO12 & EBO V2
 • Opravy výpočtovej a automatizačnej techniky v SE-EMO
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie ELE & SKR pre zmenu napájania VT čerpadiel KDD v EMO12
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie pre reguláciu a ohrev teplej vody v konvenčnej časti EMO34
 • Kontrola a repasia vybraných a nevybraných zariadení pre SE, a. s.
 • Výkon zámočníckych, zváračských a montážnych prác a súvisiacich činností v rozsahu potrebnom pre opravy a revízie armatúr pre SE EBO a EMO
(2021) Mochovce

Realizácie prác v jadrovej elektrárni Mochovce

 • Dostavba JE Mochovce, 3. a 4. blok – technologická časť, stavebná časť elektro
 • Zákazka C027 – Dokončenie elektrických systémov objektov v konvenčnej časti 3. bloku a prioritných miestností 4. bloku JE Mochovce
 • Skúšky a meranie intenzity osvetlenia – konvenčný ostrov 4. bloku JE Mochovce
 • Mechanické dokončenie dieselgenerátorovej stanice 4. bloku JE Mochovce – 1. etapa
 • BÚK – Bloková úprava kondenzátu a dávkovania chemikálií 3. a 4. bloku JE Mochovce (Strojná časť)
 • Úprava dverných spínačov transformátorov v EMO12 & EBO V2
 • Výmena zariadení vo vývodoch pre jednosmerné olejové čerpadlá v 1ED, 1ED11, 2ED, 2ED11 v EBO V2
 • Pozáručné opravy blokového informačného systému (BIS) v EMO12
 • Výmena systému za TCS (zmeny v BIS a WEPAS) v rámci modernizácie a zvyšovania výkonu EMO12
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie ELE & SKR pre zmenu napájania VT čerpadiel KDD v EMO12
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie pre reguláciu a ohrev teplej vody v konvenčnej časti EMO34
 • Kontrola a repasia vybraných a nevybraných zariadení pre SE, a. s.
(2020) Mochovce

Realizácie prác v jadrovej elektrárni Mochovce

 • Zákazka C027 – Dokončenie elektrických systémov objektov v konvenčnej časti 3. bloku a prioritných miestností 4. Bloku (SE, a. s.)
 • Skúšky a meranie intenzity osvetlenia – konvenčný ostrov 4. bloku (SE, a. s.)
 • Mechanické dokončenie núdzovej dieselgenerátorovej stanice 4. bloku JE Mochovce (SE, a. s.)
 • Úprava dverných spínačov transformátorov v EMO12 & EBO V2 (SE, a. s.)
 • Oprava simulátora blokového informačného systému (BIS) v EMO12 (SE, a. s.)
 • Výmena systému za TCS (zmeny v BIS a WEPAS) v rámci modernizácie a zvyšovania výkonu EMO12 (DOOSAN ŠKODA POWER)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie ELE & SKR pre zmenu napájania VT čerpadiel KDD v EMO12 • Vypracovanie projektovej dokumentácie pre reguláciu a ohrev teplej vody v konvenčnej časti EMO34 (VZT – Systémy)
(2019) Mochovce

Realizácie prác v jadrovej elektrárni Mochovce

 • Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce – projekt, dodávka a montáž technológie PS 03, 11, 14 a 54
 • Umelé osvetlenie a silnoprúdové rozvody, bleskozvod a uzemnenie v SO 801/1-02
 • Projektovanie, dodávky, montáž, skúšky, uvedenie do prevádzky časti elektro pre stavebné objekty 3. a 4. bloku JE Mochovce
 • IPR EMO 41300 – Modernizácia a inovácia bezpečnostných systémov
 • Realizácia napájania klimatizačných jednotiek pre DGS stanicu
 • IPR EMO 30100/7.1 – Riadenie ťažkých havárií – Dlhodobý odvod tepla z hermetickej zóny – časť – úprava vývodov pre zaplavenie HZ pre 1. a 2. blok AE MO
 • Zváranie káblových nosných systémov – Projekt 2M20A
 • Tepelno-izolačné práce pre potrubia a zariadenia na konvenčnej časti MO34
(2018) Mochovce

Oprava systému SPDS na simulátore MO12

(2016) Mochovce

Zriadenie prenosu parametrov z hlavných kondenzátorov oboch turbín (3. a 4. blok) z PLC, ktoré sú umiestnené pri kondenzátoroch, do riadiaceho systému BÚK a odtiaľ využitím optického prepojenia do BIS a ROVE

(2015) Mochovce

Výmena doplňovacích čerpadiel na EMO, 1. a 2. blok

Modifikácia dopravných a drenážnych čerpadiel šachty reaktora FAK

(2014 – trvá) Mochovce

Umelé osvetlenie a silnoprúdové rozvody, bleskozvod a uzemnenie v stavebnom objekte 801/1-02, 3. a 4. blok

Projektovanie, dodávky, inžiniering, koordinácia, montáž, skúšky, uvedenie do prevádzky umelého osvetlenia a silnoprúdových rozvodov.

(2014 – 2016) Jaslovské Bohunice

Úpravy na vysokotlakových čerpadlách doplňovania bóru pre V2 – Jaslovské Bohunice

(2014) Mochovce

Modifikácia čerpadiel pre 1. blok, jadrová elektráreň Mochovce

Výkon pozáručných servisných opráv blokového informačného a vzduchotechnického systému

(2013 – 2016) Mochovce

Výkon pozáručných servisných opráv systému BIS a VZT

(2013 – 2014) Mochovce

IPR RSE 13003 časť I. EMO – zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prenosov technologických dát

(2012) Mochovce

IPR40800 – Dovybavenie havarijných podporných stredísk

Technická podpora HPP
IPR 456 – Inovácia HW a SW technologickej siete počítačovej siete a systému TOPAS

(2010) Jaslovské Bohunice

EBO 9000 – zvyšovanie výkonu blokov JE V2

IPR EBO 90000 – Technická pomoc v rozsahu: Riadenie funkčných skúšok počas generálnej opravy.

 • Riadenie skúšok predkomplexného (PKV) a komplexného vyskúšania (KV) počas GO.
 • Riadenie skúšok predkomplexného (PKV) a komplexného vyskúšania (KV) počas nábehu blokov a skúšok počas fyzikálneho, energetického spúšťania.
 • Zabezpečenie funkcie organizačných vedúcich skúšok PKV a KV.
 • Vedenie agendy za oblasť riadenia skúšok a výkon skúšok.
 • Kompletovanie a vyhodnotenie dokumentácie potrebnej k zahájeniu PKV a KV.
 • Koordinácia spolupráce útvarov prevádzky, správy, údržby SE EBO a dodávateľských organizácií pri príprave skúšok.
(2010) Mochovce

Rekonštrukcia havarijného riadiaceho strediska IPR 31 700

(2009 – 2010) Mochovce

Technická podpora HPP – verifikácia prenosu technologických a radiačných meraní pre aplikačné programové vybavenie OHO

(2009 – trvá) Mochovce

Dostavba 3. a 4. bloku JE – projekt, dodávka, montáž, skúšky vybraných prevádzkových súborov

Vypracovanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie dodávok, montáž, výkon skúšok (pomontážne čistiace operácie, predkomplexné a komplexné vyskúšanie) pre prevádzkové súbory 03, 11, 14 a 54 atómovej elektrárne Mochovce vrátane dokumentácie: zabezpečenie kvality, kontrola kvality, sprievodná technická dokumentácia, harmonogramy, dokumenty bezpečnosti a ochrany zdravia uvedených v bezpečnostno-technických podmienkach, poskytnutie všetkých iných vecí, prác a služieb vzťahujúcich sa k 3. bloku a k spoločným systémom pre 3. blok a 4. blok.

Rozšírenie blokového informačného systému JE Mochovce pre 1. a 2. blok

(2008) Jaslovské Bohunice

Zvyšovanie výkonu blokov, MOD JE V2 – koordinácia prác

IPR 90000 V2 – Zabezpečenie inžinierskych činností pri akcii „Zvyšovanie výkonu blokov“: koordinácia prác medzi údržbou a zhotoviteľmi v časti ELEKTRO a SKR (systém kontroly a riadenia), koordinácia a riadenie funkčných skúšok, koordinácia a riadenie skúšok podľa programov PKV a KV, kontrola projektovej dokumentácie – pre modifikácie generátora G41 a výmenu meracích dýz na 3. a 4. bloku JE V2.

Superhavarijné napájanie – riadenie skúšok JE V2 počas odstávky
Štúdia realizovateľnosti – nahrievanie primárneho okruhu 1. a 2. bloku

(2007) Mochovce

Výmena rádioreléového spojenia na prenos technologických dát medzi HRS v lokalite EMO

Doplnenie a zmeny algoritmov KBF na systéme SPDS
Verifikácia komponentov na dostavbu 3. a 4. bloku

(2006) Jaslovské Bohunice

Oprava výmenným spôsobom silových rozvádzačov a poruchovej signalizácie – 4. blok JE V-2 DG 2QV

(2006 – 2009) Mochovce

Výmena hornej úrovne informačného systému MADAM S na 1. a 2. bloku JE Mochovce

Vypracovanie a odovzdanie realizačnej projektovej dokumentácie pre 1. a 2. blok a simulátor postupov technologických činností, dodávka hardvérových prostriedkov pre 1. a 2. blok a pre simulátor, dodávka potrebného softvéru pre zber dát, komunikáciu s okolím, vizualizáciu a archiváciu dát, vykonanie prác súvisiacich s montážou a oživením HW prostriedkov, vykonanie prác súvisiacich s inštaláciou SW, vypracovanie a odovzdanie programov predkomplexného vyskúšania PKV, komplexného vyskúšania KV a programu validácie SW. Vypracovanie a odovzdanie plánu kvality. Uvedenie systému do prevádzky. Skúšobná prevádzka. Vypracovanie a odovzdanie prevádzkového predpisu pre obsluhu systému, systémovej a užívateľskej dokumentácie, návodov na obsluhu, dokumentácie skutočného vyhotovenia, sprievodnej technickej dokumentácie. Zaškolenie technickej a programátorskej obsluhy systému a správcu systému. Poskytnutie užívateľských licencií na všetky dodávané produkty.

(2005) Mochovce

Analýza SW a HW v ZHRS – oprava systému monitorovania

Kolízie na ÚM B06 – rekonštrukcia tlakových systémov ochladená voda
Technická podpora pri aplikácii technologických sietí v HRS a ZHRS

(2005) Jaslovské Bohunice

Seizmické zodolnenie káblových konštrukcií v kontrolovanom pásme 3. a 4. bloku JE V2

Rekonštrukcia tlakových systémov ochladenej vody 3. a 4. blok JE V2

(2004 – 2007) Jaslovské Bohunice

Zvyšovanie jadrovej bezpečnosti a seizmickej odolnosti JE-V2 ÚM 09.00 Technickej vody dôležitej + úlohy modernizácie (ÚM) V01 Dozorne

Stavba č. 711 – Zvyšovanie jadrovej bezpečnosti a seizmickej odolnosti JE V2, G7. Riadenie a koordinácie skúšok ELE a SKR, výkon technickej kontroly dozorovaných zariadení počas generálnych opráv 3. a 4. bloku v roku 2008 (generálne opravy 3., 4. bloku/2008), v Slovenských elektrárňach, a. s., závod Atómové elektrárne Bohunice v rozsahu:

 • Riadenie skúšok predkomplexného (PKV) a komplexného vyskúšania (KV).
 • Zabezpečenie funkcie organizačných vedúcich skúšok PKV a KV.
 • Vedenie agendy za oblasť riadenia skúšok a výkon skúšok.
 • Kontrola sprievodnej technickej dokumentácie za etapu výroby a kontrola činností v zmysle IPZK individuálnych programov zabezpečenia kvality.
 • Kompletovanie a vyhodnotenie dokumentácie potrebnej k zahájeniu PKV a KV.
 • Koordinácia spolupráce útvarov prevádzky, správy, údržby SE EBO a dodávateľských organizácií pri príprave skúšok PKV a KV.
 • Výkon technickej kontroly dozorovaných zariadení a ostatných zariadení počas realizácie projektov MOD V2 v časti stavebnej, strojnej, elektro a SKR v rozsahu realizovaných úloh modernizácie (ÚM) počas GO 3. a 4. bloku v roku 2008.
(2004) Mochovce

Repasia elektromagnetických komponentov technologických počítačov SICOMP M80, 2. blok

Oprava systému Monitorovanie kritických bezpečnostných funkcií v havarijnom riadiacom stredisku (HRS), obnova systému

(2003) Jaslovské Bohunice

Zámena riadenia, technologických ochrán a systému JS napájania dieselgenerátorov 3. a 4. bloku V2

Úprava systémov 1, 2 TB11, 12 na 3. a 4. bloku JE V-2
Havarijné doplňovanie a odvod zvyškového tepla na 3. bloku V2
Oprava výmenným spôsobom silových rozvádzačov a poruchovej  signalizácie 3. a 4. bloku V2 DG 1QW, 2QX

(2002-2003) Mochovce

Prevádzkovanie vodného hospodárstva prevádzkového areálu a opravy zariadení prevádzkového areálu – 3. a 4. blok

Rozšírenie hasenia vonkajších transformátorov na 1. a 2. bloku – realizácia BO
Konzervačné a ochranné práce na technologických zariadeniach stavby (3. a 4. blok)

(2002) Jaslovské Bohunice

Zámena protipožiarnych klapiek na 1. a 2. bloku – realizácia BO

(2002) Mochovce

Systém zobrazovania bezpečnostne dôležitých parametrov, doplnenie systému SPDS – realizácia BO

Doplnenie vodného stabilného hasiaceho zariadenia (SHZ) na palube hlavného cirkulačného čerpadla (HCČ) 1. bloku – realizácia BO

(2001 – 2002) Mochovce

Zámena určených servopohonov, elektromagnetov a armatúr na 1. a 2. bloku – realizácia bezpečnostného opatrenia (BO)

(2000) Nováky

Technická podporná činnosť pri obnove turbogenerátora a príslušenstva 4. bloku

Technická podporná činnosť pri obnove turbogenerátora:

 • strojná technológia (tvorba harmonogramu, koordinácia a riadenie montáže, stavebné skúšky, tlakové skúšky, pomontážne čistiace operácie, riadenie a realizácia skúšky PKV a KV, protokolárne vyhodnotenie),
 • systém kontroly riadenia (koordinácia a riadenie demontáže, montáže, strojovňa turbogenerátora, statická budiaca súprava, vodíkové hospodárstvo, kontrola meracích obvodov vrátane softvéru, skúšky ochrán a blokád, riadenie a realizácia skúšok PKV a KV, optimalizácia riadiacich obvodov),
 • elektro časť (stavebná pripravenosť, projektová dokumentácia, projekt ochrán budiaceho trafo, postup montáže, nastavenie, odskúšanie ochrán budiaceho transformátora, odskúšanie väzieb, kontrola prúdových, napäťových obvodov ochrán a merania po výmene kabeláže, príprava a realizácia primárnych skúšok vrátane prefázovania do siete, organizácia skúšok chodu turbíny do siete, programy PKV a KV).
Scroll to Top