Inžiniering

„Zabezpečíme všetky stupne projektovej dokumentácie.“

Máme praktické skúsenosti s celým procesom prípravy a realizácie projektu. Poskytujeme technickú a odbornú pomoc zákazníkovi, definujeme jeho požiadavky a dávame im podobu projektu. V rámci projektovej dokumentácie vieme poskytnúť všetky jej stupne a potrebné povolenia, vieme pomôcť pri výbere zhotoviteľa a zabezpečiť aj iné projektové a inžinierske činnosti.

Pomoc zákazníkovi začína už pri jeho rozhodovaní o budúcom projekte, v našom prípade už pri diskusii a vypracovaní štúdií realizovateľnosti projektu, pri hľadaní nových, efektívnych možností.

Inžiniering v našom podaní obsahuje služby, ktoré delíme do nasledovných oblastí:

Pomôžeme investorom pri rozhodovaní sa o investíciách v oblasti energetiky vypracovaním koncepčných návrhov a štúdií realizovateľnosti

Posúdime technickú, ekonomickú a legislatívnu uskutočniteľnosť a časovú náročnosť zámeru investora.

shutterstock_740754769

Vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu všetkých stupňov strojnotechnologickej časti, časti elektro a časti meranie a regulácia, kde spadajú:

Dokumentácia prikladaná k návrhu na vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, realizačný projekt, projekt skutočného realizovania stavieb a projekty zmien.

 • Technické návrhy a popisy s parametrami technologických zariadení, vo väzbe na ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia a ekonomickú efektívnosť riešenia,
 • návrh bilančných, funkčných a potrubných schém (Piping and Instrumentation Diagram P&ID),
 • návrh izometrií,
 • návrh dispozícií, rozmerové výkresy,
 • zoznamy strojov a zariadení a špecifikácie,
 • projekty systému riadenia technologických procesov,
 • projekty umelého osvetlenia, vnútorných silnoprúdových rozvodov, bleskozvodov, vonkajších rozvodov elektro,
 • koordinácia rozhraní projektu a zabezpečenie jeho úplnosti,
 • kompletizácia dokumentácie.

Konštrukčná dokumentácia strojnotechnologickej časti
Výpočty a analýzy

 • Pevnostné výpočty potrubných systémov vrátane uložení, seizmickej záťaže, statické a dynamické analýzy podľa ASME, EN, NTD ASI s využitím softvéru ROHR2,
 • výpočet styčníkov,
 • hydraulické výpočty s využitím SW PIPENET,
 • tepelné výpočty,
 • bilančné výpočty,
 • Computational Fluid Dynamics – CFD výpočty výpočtovou metódou, ktorá umožňuje modelovať dynamiku prúdenia kvapalín a plynov,
 • nevyhnutné výpočty osvetlenia, skratových pomerov a bleskozvodov pre projekty elektro.

3D modelovanie s využitím AutoCAD Plant 3D

Energetický audit

Projekt organizácie výstavby

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

„Pri práci sa snažíme uplatňovať systematický a štruktúrovaný prístup.“

Zabezpečíme nevyhnutné povolenia, osvedčenia a stanoviská pre výstavbu

 • územné rozhodnutie, stavebné povolenie, IPKZ (Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania), prerokovanie a získanie súhlasných stanovísk k projektovej dokumentácii v zmysle platnej legislatívy;
 • úradné skúšky;
 • povolenia na skúšobnú prevádzku a kolaudačné rozhodnutie.

Zabezpečíme autorský a technický dozor

 • Sledujeme súlad a dodržanie schválenej dokumentácie s realizáciou stavby;
 • sledujeme dodržanie parametrov projektu;
 • posudzujeme a riešime vzniknuté projektové zmeny a „claim management“.

Poskytujeme poradenskú a expertnú činnosť v energetike

 • Poskytneme potrebné informácie a analýzu podľa potrieb zákazníka, vytvoríme vhodný dodávateľský model, zhodnotíme bezpečnosť, spoľahlivosť a efektívnosť prevádzky v rôznych štádiách.

Posilnili sme oblasť spracovania projektov a výpočtov

 

Spoločnosť ENSECO, a. s., sa snaží každým rokom rásť a posúvať vpred. Dôkazom toho je i rok 2019, v ktorom sme získali dcérsku spoločnosť KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP, s. r. o. Projektovo inžinierska spoločnosť KRÁLOVOPOLSKÁ SAG významne posilnila komplexnosť a samostatnosť našej spoločnosti v projektových a inžinierskych činnostiach tým, že poskytuje pre našu spoločnosť kapacitne aj profesijne širší rozsah poskytovaných služieb v oblasti spracovania realizačných projektov, pevnostných a seizmických výpočtov, hydraulických výpočtov a iných analýz. Služby, na ktoré sa naša dcérska spoločnosť zameriava, zvyšujú našu konkurencieschopnosť na domácom aj na zahraničnom trhu. Vďaka tomu sme obohatili náš tím o skúsených projektantov, výpočtárov, strojných inžinierov, statikov a špecialistov na oblasť výpočtov pre armatúry, potrubia a oceľové konštrukcie.

Výpočtovo-projekčná činnosť