SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Roky: 2014 – trvá

Mochovce

Umelé osvetlenie a silnoprúdové rozvody, bleskozvod a uzemnenie v stavebnom objekte 801/1-02, 3. a 4. blok

Projektovanie, dodávky, inžiniering, koordinácia, montáž, skúšky, uvedenie do prevádzky umelého osvetlenia a silnoprúdových rozvodov.

SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s. r. o.

Roky: 2010 – 2012

Mochovce

Výmena hornej úrovne riadiaceho a informačného systému pre vzduchotechniku a pomocné systémy 1. a 2. bloku IPR EMO 25 100

Výmena hornej úrovne informačného a riadiaceho systému vzduchotechniky a pomocných systémov EMO – Realizácia diela pre 1. blok – dodávka, montáž, skúšky, dokumentácia skutočného vyhotovenia.

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2010

Jaslovské Bohunice

EBO 9000 – zvyšovanie výkonu blokov JE V2

 

IPR EBO 90000 – Technická pomoc v rozsahu: Riadenie funkčných skúšok počas generálnej opravy.

 • Riadenie skúšok predkomplexného (PKV) a komplexného vyskúšania (KV) počas GO.
 • Riadenie skúšok predkomplexného (PKV) a komplexného vyskúšania (KV) počas nábehu blokov a skúšok počas fyzikálneho, energetického spúšťania.
 • Zabezpečenie funkcie organizačných vedúcich skúšok PKV a KV.
 • Vedenie agendy za oblasť riadenia skúšok a výkon skúšok.
 • Kompletovanie a vyhodnotenie dokumentácie potrebnej k zahájeniu PKV a KV.
 • Koordinácia spolupráce útvarov prevádzky, správy, údržby SE EBO a dodávateľských organizácií pri príprave skúšok.

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Roky: 2009 – trvá

Mochovce

Dostavba 3. a 4. bloku JE – projekt, dodávka, montáž, skúšky vybraných prevádzkových súborov

Vypracovanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie dodávok, montáž, výkon skúšok (pomontážne čistiace operácie, predkomplexné a komplexné vyskúšanie) pre prevádzkové súbory 03, 11, 14 a 54 atómovej elektrárne Mochovce vrátane dokumentácie: zabezpečenie kvality, kontrola kvality, sprievodná technická dokumentácia, harmonogramy, dokumenty bezpečnosti a ochrany zdravia uvedených v bezpečnostno-technických podmienkach, poskytnutie všetkých iných vecí, prác a služieb vzťahujúcich sa k 3. bloku a k spoločným systémom pre 3. blok a 4. blok.

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2008

Jaslovské Bohunice

Zvyšovanie výkonu blokov, MOD JE V2 – koordinácia prác

IPR 90000 V2 – Zabezpečenie inžinierskych činností pri akcii „Zvyšovanie výkonu blokov“: koordinácia prác medzi údržbou a zhotoviteľmi v časti ELEKTRO a SKR (systém kontroly a riadenia), koordinácia a riadenie funkčných skúšok, koordinácia a riadenie skúšok podľa programov PKV a KV, kontrola projektovej dokumentácie – pre modifikácie generátora G41 a výmenu meracích dýz na 3. a 4. bloku JE V2.

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Roky: 2006 – 2009

Mochovce

Výmena hornej úrovne informačného systému MADAM S na 1. a 2. bloku JE Mochovce

 • Vypracovanie a odovzdanie realizačnej projektovej dokumentácie pre 1. a 2. blok a simulátor postupov technologických činností, dodávka hardvérových prostriedkov pre 1. a 2. blok a pre simulátor, dodávka potrebného softvéru pre zber dát, komunikáciu s okolím, vizualizáciu a archiváciu dát, vykonanie prác súvisiacich s montážou a oživením HW prostriedkov, vykonanie prác súvisiacich s inštaláciou SW, vypracovanie a odovzdanie programov predkomplexného vyskúšania PKV, komplexného vyskúšania KV a programu validácie SW.
 • Vypracovanie a odovzdanie plánu kvality. Uvedenie systému do prevádzky. Skúšobná prevádzka.
 • Vypracovanie a odovzdanie prevádzkového predpisu pre obsluhu systému, systémovej a užívateľskej dokumentácie, návodov na obsluhu, dokumentácie skutočného vyhotovenia, sprievodnej technickej dokumentácie.
 • Zaškolenie technickej a programátorskej obsluhy systému a správcu systému. Poskytnutie užívateľských licencií na všetky dodávané produkty.

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Roky: 2004 – 2007

Jaslovské Bohunice

Zvyšovanie jadrovej bezpečnosti a seizmickej odolnosti JE-V2 ÚM 09.00 Technickej vody dôležitej + úlohy modernizácie (ÚM) V01 Dozorne

Stavba č. 711 – Zvyšovanie jadrovej bezpečnosti a seizmickej odolnosti JE V2, G7. Riadenie a koordinácie skúšok ELE a SKR, výkon technickej kontroly dozorovaných zariadení počas generálnych opráv 3. a 4. bloku v roku 2008 (generálne opravy 3., 4. bloku/2008), v Slovenských elektrárňach, a. s., závod Atómové elektrárne Bohunice v rozsahu:

 • Riadenie skúšok predkomplexného (PKV) a komplexného vyskúšania (KV).
 • Zabezpečenie funkcie organizačných vedúcich skúšok PKV a KV.
 • Vedenie agendy za oblasť riadenia skúšok a výkon skúšok.
 • Kontrola sprievodnej technickej dokumentácie za etapu výroby a kontrola činností v zmysle IPZK individuálnych programov zabezpečenia kvality.
 • Kompletovanie a vyhodnotenie dokumentácie potrebnej k zahájeniu PKV a KV.
 • Koordinácia spolupráce útvarov prevádzky, správy, údržby SE EBO a dodávateľských organizácií pri príprave skúšok PKV a KV.
 • Výkon technickej kontroly dozorovaných zariadení a ostatných zariadení počas realizácie projektov MOD V2 v časti stavebnej, strojnej, elektro a SKR v rozsahu realizovaných úloh modernizácie (ÚM) počas GO 3. a 4. bloku v roku 2008.

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s.

Rok: 2000

Nováky

Technická podporná činnosť pri obnove turbogenerátora a príslušenstva 4. bloku

Technická podporná činnosť pri obnove turbogenerátora:

  • strojná technológia (tvorba harmonogramu, koordinácia a riadenie montáže, stavebné skúšky, tlakové skúšky, pomontážne čistiace operácie, riadenie a realizácia skúšky PKV a KV, protokolárne vyhodnotenie),
  • systém kontroly riadenia (koordinácia a riadenie demontáže, montáže, strojovňa turbogenerátora, statická budiaca súprava, vodíkové hospodárstvo, kontrola meracích obvodov vrátane softvéru, skúšky ochrán a blokád, riadenie a realizácia skúšok PKV a KV, optimalizácia riadiacich obvodov),
  • elektro časť (stavebná pripravenosť, projektová dokumentácia, projekt ochrán budiaceho trafo, postup montáže, nastavenie, odskúšanie ochrán budiaceho transformátora, odskúšanie väzieb, kontrola prúdových, napäťových obvodov ochrán a merania po výmene kabeláže, príprava a realizácia primárnych skúšok vrátane prefázovania do siete, organizácia skúšok chodu turbíny do siete, programy PKV a KV).

ŠKODA PRAHA, a. s., Česká republika

Roky: 1999 – 2000

Temelín, Česká republika

Technická pomoc pre generálneho dodávateľa technológie pri spúšťaní 1. a 2. bloku

Dozor nad ukončením montáže monitorov s ohľadom na PP/t a dPP/t a príslušnou dodávateľskou dokumentáciou, koordinácia podkladov pre vypracovanie východzích revízií, kontrola sprievodnej technickej dokumentácie, kontrola zapojenia a funkcie monitorov, odborný dohľad nad realizáciou PKV a KV systémov radiačnej kontroly v Hlavnom výrobnom bloku (HVB), Budove pomocných prevádzok (BaPP), komínoch HVB, komíne BaPP a odpadových vodách patriacich do DPS (dielčich prevádzkových súborov) pre obidva bloky elektrárne Temelín.

ŠKODA PRAHA, a. s., Česká republika

Roky: 1998 – 2000 Mochovce Finálna dodávka pomocných systémov primárneho okruhu 2. bloku

Zabezpečenie dokončenia výstavby 2. bloku JE Mochovce v rozsahu dopracovania projektov, zabezpečenia zostávajúcich dodávok, ukončenie montáže, realizácie jednotlivých bezpečnostných opatrení a zmien, riešenie nedorobkov a ich realizácia pre PS 03, 11, 14 a 54 2. bloku.

ŠKODA PRAHA, a. s., Česká republika

Roky: 1997 – 2000

Mochovce

Vykonanie spúšťacích prác na 1. a 2. bloku

Aktualizácia programov PKV a KV (predkomplexného a komplexného vyskúšania), vypracovanie programov PKV a KV, riadenie PČO (pomontážnych čistiacich operácií), DPS (dielčie prevádzkové súbory) podľa platných vykonávacích projektov technológie, riadenie PKV a KV na DPS, vykonanie hydraulických skúšok potrubí primárneho okruhu, v priebehu aktívneho spúšťania:

 • kontrola dokončenia montáže reaktora (utesnenie po zavezení paliva),
 • kontrola nastavenia obvodov a systémov v etape aktívneho spúšťania,
 • koordinácia odstraňovania porúch technologického zariadenia,
 • riadenie prevádzky blokov v priebehu preukazného 144 hodinového chodu,
 • koordinácia realizácie a likvidácie provizórií vyplývajúcich s programom spúšťania,
 • vypracovanie Pravidiel pre prevádzkovanie elektrotechnického zariadenia pre ASRTP (automatizované systémy riadenia technických prvkov) v priebehu procesu spúšťania.
Scroll to Top